VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 4065/VPCP-KTTH
V/v cung cấp tín dụng hàng hoá cho Lào

Hà Nội, ngày 19 tháng 8 năm 2003

:Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư
- Bộ Thương mại
- Bộ Tài chính,
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Sau khi xem báo cáo của Bộ Thương mại tại công văn số 3469 ngày 01 tháng 08 năm 2003, về việc triển khai việc cấp tín dụng hàng hoá cho Lào, Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thay mặt Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Bộ Thương mại chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Phân ban Hợp tác Việt Nam - Lào) và Văn phòng Chính phủ chuẩn bị nội dung về cung cấp tín dụng hàng hoá cho Lào và ban thống nhất với Lào trong kỳ họp sắp tới của Uỷ ban Hợp tác liên Chính phủ có hình thức thoả thuận cụ thể chính thức giữa Chính phủ hai nước về vấn đề này.

Sau khi có thoả thuận chính thức của Chính phủ hai nước về việc cung cấp tín dụng hàng hoá cho Lào, uỷ quyền Bộ trưởng Bộ Thương mại bàn với Bộ Thương mại Lào để triển khai cụ thể những nội dung liên quan.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo Bộ Thương mại và các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ

PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Công Sự