TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THU TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 40651/CT-HTr
V/v giải đáp chính sách thuế

Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2015

Kính gửi: Công ty VTC công nghệ và nội dung s
(Địa chỉ: 23 LạcTrung, q.Hai BàTrưng, Hà Nội)
MST:0100110006-028

Trả licông văn số 148/CV-TCKH ngày 27/5/2015 của Công ty VTC công nghệ và nội dung sốhỏi về chính sách thuế, Cục thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Căn cứ Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27/06/2013 của Chínhphủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế TNCN và luật sửa đổi bổ sung mộtsố điều của Luật thuế TNCN có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2013.

+ Tại khoản 1, Điều 2 quy định về người nộp thuế:

“Người nộp thuế thu nhập cá nhân bao gồm cá nhân cư trú vàcá nhân không cư trú có thu nhậpchịu thuế quy định tại Điều 3 của Luật thuế thu nhập cá nhân và Điều 3 Nghị định này. Phạm vi xác định thu nhập chịu thuế của ngườinộp thuế như sau:

a) Đối với cá nhân cư trú, thu nhp chu thuế là thu nhập phát sinh trong và ngoài lãnh th Việt Nam, không phân biệt nơi trảthu nhập;”

+ Tại khoản 2, Điều 3 quy đnh thu nhp chu thuế:

“Thu nhập từ tiền lương; tiền công mà người lao động nhn được từ người sử dng lao đng, bao gồm:…

e) Các khoản thưởng bằng tiền hoặc không bằng tiền dưới mọihình thức, kể cả thưởng bằng chứng khoán...”

Theo quy định trên, trường hợpCông ty chi tiền thưởng cho tập thể mà không chi cho cá nhân, khoản tiền thưởngcho tập thể này người lao động không nhận được, vì vậy không phải thu nhậpchịu thuế khi tính thuế TNCN.

Cục thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty VTC công nghệ và nộidung số được biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Kiểm tra thuế số 2;
- Phòng Pháp chế;
- Lưu: VT, HTr (2)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn