BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 407/BNN-QLCL
V/v trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Kiên Giang

Hà Nội, ngày 11 tháng 02 năm 2014

Kính gửi:

- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kiên Giang;
- Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban thường vụ Quốc hội;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nôngthôn nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Kiên Giang tại kỳ họp thứ 6, Quốc hộikhóa XIII (Công văn số 729/BDN ngày 16/12/2013 của Ban Dân nguyện), xinđược trả lời như sau:

NỘI DUNG KIẾN NGHỊ (Câu số 64)

Đề nghị Chính phủ chỉ đạo cơ quanquản lý nhà nước nên tham gia kiểm soát chất lượng và thẩm định gạo xuất khẩu,vì hiện nay Chính phủ giao cho các doanh nghiệp tự thẩm định gạo xuất khẩu, dễxảy ra tình trạng tiêu cực, ảnh hưởng đến giá bán và chất lượng gạo xuất khẩucủa Việt Nam.

TRẢ LỜI

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 5Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa "Quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóalà trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh nhằm bảo đảm an toàn cho người,động vật, thực vật, tài sản, môi trường; nâng cao năng suất, chất lượng và khảnăng cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa Việt Nam"; quy định tại Khoản 1Điều 13 và Khoản 1 Điều 14 của Luật này cũng quy định, người xuất khẩu quyếtđịnh lựa chọn mức chất lượng của hàng hóa xuất khẩu, tuân thủ các điều kiện đảmbảo chất lượng đối với hàng hóa xuất khẩu và chịu trách nhiệm về chất lượnghàng hóa.

Như vậy, theo quy định của phápluật các doanh nghiệp có trách nhiệm tự kiểm tra (thẩm định) chất lượng gạotrước khi xuất khẩu là tuân thủ theo quy định của Luật Chất lượng sản phẩm,hàng hóa.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 42của Luật An toàn thực phẩm, Bộ UBNDn đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn kiểm trađánh giá, phân loại điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm các cơ sở sản xuất kinhdoanh sản phẩm gạo, kiểm tra và cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do, chứng nhậny tế, chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hoặc giấy chứng nhận khác có liên quan đốivới sản phẩm gạo xuất khẩu trong trường hợp khi có yêu cầu của nước nhập khẩuhoặc các điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc gia nhập, các hiệp định, thỏathuận song phương.

Để tránh xảy ra tình trạng tiêucực, ảnh hưởng đến giá bán và chất lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam như ý kiếnphản ánh của cử tri, trong thời gian tới, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nôngthôn sẽ tăng cường kiểm tram, giám sát điều kiện đảm bảo chất lượng, ATTP trongsản xuất, chế biến gạo xuất khẩu và nghiên cứu đề xuất Chính phủ quy định việctham gia của cơ quan quản lý nhà nước trong kiểm soát chất lượng gạo xuất khẩutheo hướng kiểm soát chặt chẽ chất lượng, nhưng linh hoạt thông thoáng cho xuấtnhập khẩu

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nôngthôn xin báo cáo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kiên Giang để trả lời kiến nghịcủa cử tri./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- VPQH (Vụ Dân nguyện);
- VPCP (Vụ Tổng hợp);
- Cục BVTV
- VP Bộ (Phòng Tổng hợp);
- Lưu: VT, QLCL

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Xuân Thu