BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 407/BTC-QLN
V/v Góp ý dự án Dạy nghề của Bắc Kạn đăng ký sử dụng vốn ODA của CP Luxembourg.

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2012

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Trả lời công văn số 7135/BKHĐT-KTĐN ngày 19/10/2011của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị góp ý dự án“Dạy nghề tại tỉnh Bắc Kạn giai đoạn II” (Dự án) đăng ký sử dụng vốn ODA không hoàn lại của Chính phủĐại công quốc Luxembourg, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Chủ trương thực hiện Dự án:

Mục tiêu của Dự án là tăng cường năng lực và chất lượng dạynghề ở Bắc Kạn nhằm đáp ứng yêu cầu lao động của địa phương, phát huy tối đacác mục tiêu của dự án Dạy nghề tại tỉnh Bắc Kạn giai đoạn I, do đó việc đầu tưDự án là cần thiết, về phía Nhà tài trợ, trong khuôn khổ Chương trình hợp tác định hướng giữa Chính phủViệt Nam và Chính phủ Đại công quốc Luxembourg giai đoạn 2011-2015, tỉnh BắcKạn là địa bàn được phía Luxembourg ưu tiên tài trợ. Do vậy, Bộ Tài chính thốngnhất về chủ trương sử dụng nguồn vốn ODAkhông hoàn lại của Chính phủ Luxembourg để thực hiện Dự án.

Tuy nhiên, để tránh đầu tư chồng chéo từ các nguồn kinh phíkhác nhau, UBND tỉnh Bắc Kạn cần rà soátxác định lại các nội dung của Dự án, đảm bảo không trùng lặp với những hoạtđộng đã và sẽ được thực hiện từ các Chương trình, dự án đầu tư bằng nguồn vốntrong nước khác, thuộc kế hoạchpháttriển các trường nghề trọng điểm quốc gia, trường trình độ khu vực và thế giớiđã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 579/2011/QĐ-TTg ngày19/4/2011 về chiến lược phát triển nhân lực Việt Nam thời kỳ 2011-2020 vàQuyết định số 1216/2011/QĐ-TTg phê duyệt quyhoạch nguồn nhân lực giai đoạn 2011 -2020.

2. Ý kiến cụ thể về Đề cương chi tiết Dự án:

- Quy mô Dự án: Đề nghị UBND tỉnh Bắc Kạn cân nhắc, xác địnhdanh mục, số lượng trang thiết bị cần đầu tư phù hợp với nhu cầu thực tế vàtheo chuẩn trang thiết bị của Trường, trên cơ sở đó xác định múc vốn ODA và vốnđối ứng hợp lý để đảm bảo hiệu quả tài chính của Dự án, phù hợp với mục tiêu,quy mô đào tạo của Trường và khả năng cân đối ngân sách.

- Cơ cấu vốn: Đề nghị Chủ Dự án tách riêng cơ cấu vốnODA/vốn đối ứng phân bổ cho các hạng mục của Dự án trong Đề cương chi tiết.

- Cơ chế tài chính: Cơ chế tài chính áp dụng cho Dự án là cơchế cấp phát từ ngân sách nhà nước toàn bộ khoản ODA không hoàn lại của Chínhphủ Luxembourg cho Dự án, vốn đối ứng do ngân sách địa phương tự đảm bảo.

- Tính khả thi của Đề án: Đề cương Dự án cần bổ sung đánh giá về năng lực của Chủ đầu tư vàkhả năng vận hành khai thác Dự án sau khi hoàn thành.

Đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư trao đổi với UBND tỉnh Bắc Kạn để hoàn thiện Tài liệu Dự ántrước khi trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục Dự án./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh Bắc Kạn;
- Vụ NSNN;
- Vụ Đầu tư;
- Vụ HCSN;
- Lưu: VT, QLN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trương Chí Trung