TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 407/CT-TTHT
V/v: chuyển lỗ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 01 năm 2014

Kính gửi:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Phương Nam
Địa chỉ: 28-30-32 Nguyễn thị Nghĩa, P. Bến Thành, Q. 1
Mã số thuế: 0305810961

Trả lời văn thư số 02- 2014/CV-PNS ngày02/01/2014 của Công ty về chuyển lỗ, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 3 Điều 9 Thông tư số 123/2012/TT-BTCngày 27/7/2012 của Bộ tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN):

Doanh nghiệp chuyển đổiloại hình doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức sở hữu (kể cả giao, bán doanhnghiệp Nhà nước), sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản phải thựchiện quyết toán thuế với cơ quan thuế đến thời điểm có quyết định chuyển đổiloại hình doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức sở hữu, sáp nhập, hợp nhất, chia,tách, giải thể, phá sản của cơ quan có thẩm quyền.Số lỗ của doanhnghiệp phát sinh trước khi chuyển đổi, sáp nhập, hợp nhất phải được theo dõichi tiết theo năm phát sinh và bù trừ vào thu nhập chịu thuế cùng năm của doanhnghiệp sau khi chuyển đổi, sáp nhập, hợp nhất hoặc được tiếp tục chuyển vào thunhập chịu thuế của các năm tiếp theo của doanh nghiệp sau khi chuyển đổi, sápnhập, hợp nhất để đảm bảo nguyên tắc chuyển lỗ tính liên tục không quá 5 năm, kểtừ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ.

Trường hợp Công ty theotrình bày, trụ sở tại TP. Hồ Chí Minh có thành lập chi nhánh hạch toán độc lậptại Vũng Tàu, nay chi nhánh giải thể và có phát sinh lỗ thì số lỗ của chi nhánhkhông được bù trừ vào thu nhập chịu thuế hoặc chuyển lỗ vào các năm tiếp theocủa Công ty theo quy định nêu trên.

CụcThuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quyđịnh tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- P. KTT số 3;
- Phòng Pháp Chế;
- Lưu: HC, TTHT.
953-52 nghi

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNGTrần Thị Lệ Nga