TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 407/GSQL-GQ2
V/v thủ tục hải quan

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2013

Kính gửi:

Công ty TNHH Intel Products Việt Nam
(Địa chỉ: Lô I2, đường D1, Khu CN cao Sài Gòn, Quận 9, TP Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số 12- 0213/TCHQngày 17/5/2013 v/v hướng dẫn thủ tục thanh lý và tiêu hủy tài sản của IntelProducts Việt Nam (IPV), Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quancó ý kiến như sau:

1. Thủ tục hải quan khi thanh lýhàng hóa: Điểm b khoản 1 công văn 2432/TCHQ-GSQL hướng dẫn thanh lý đối vớihàng hóa nhập khẩu theo mã loại hình NCX03; trường hợp hàng hóa nhập khẩu theoNCX03 là vật tư tiêu hao trong quá trình sản xuất, vật tư nhỏ lẻ sử dụng 1 lần,không thể kiểm đếm số lượng khi vứt bỏ như vòng đệm, lưỡi dao… khi thanh lýtheo hình thức bán (theo kg) thì thực hiện theo điểm c khoản 1 công văn2432/TCHQ-GSQL dẫn trên.

2. Về việc đưa tài sản ra ngoàidoanh nghiệp để thực hiện bóc tách phế liệu, phế phẩm để tiêu hủy hoặc bán:

- Đối với yêu cầu xuất trình vănbản cho phép tiêu hủy của Sở Tài nguyên và Môi trường: Đề nghị IPV thực hiệntheo quy định hiện hành.

- Đối với đề nghị chỉ đạo Cục Hảiquan địa phương phối hợp để IPV thực hiện theo quy trình đề xuất, Tổng cục Hảiquan sẽ có chỉ đạo sau khi IPV ký hợp đồng với nhà thầu tiêu hủy phế liệu, phếthải.

Cục Giám sát quản lý về Hải quantrả lời để Công ty TNHH Intel Products Việt Nam được biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/c);
- Lưu: VT, GQ2 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha