B TÀI CHÍNHTNG CỤC THU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 407/TCT-KKV/v hoàn trả tiền án phí, phí thi hành án

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2016

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thời gian vừa qua Tổng cục Thuế nhận được một số hồ sơ đề nghị hoàn trảtiền án phí, phí thi hành án của Cục Thi hành án dân sự, Chi cục Thi hành án dân sựcác địa phương.Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Khoản 6.1 Mục I Phần A Thông tư số 128/2008/TT-BTC ngày 24/12/2008 của Bộ Tài chính về các trường hợp được hoàn trả khoản thu NSNN;

Căn cứ quy định tại Khoản 6 Điều 4 Thông tư số 144/2010/TTLT-BTC-BTP ngày 22/9/2010 của Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp hướng dẫn về chế độ thu, nộp, quảnlý và sử dụng phí thi hành án dân sự;

Căn cứ quy định tại Khoản 4 Điều 6 Thông tư số 22/2011/TT-BTP ngày02/12/2011 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số thủ tục trong quản lý hànhchính về thi hành án dân sự;

Căn cứ quy định tại Điều 1, Điểm b Khoản 1 Điều 2, Điều 33 và Điều 57Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2015 của Bộ Tài chính;

Tại Công văn số 1018/THA ngày 18/7/2007 của Cục Thi hành án dân sự (naylà Tổng cục Thi hành án dân sự) hướng dẫn việc xử lý số tiền đã thu nộp NSNNnhưng sau đó có quyết định hoàn trả lại cho đối tượng đã nộp;

Tại Công văn số 107/TCTHADS-KHTC ngày 12/01/2016 của Tổng cục Thihành án dân sự về việc hoàn trả tiền án phí, phí thi hành án dân sự hướng dẫn sửa đổimột số nội dung Công văn số 1018/THA ngày 18/7/2007:

"1. Nội dung hướng dẫn "Hồ sơ đề nghị hoàn trả khoản án phí, phí thi hànhán gửi cho Bộ Tài chính" tại Khoản 2 Mục II Phần A Công văn số 1018/THA đượcsửa đi như sau: "H sơ đ nghị hoàn trả khoản án phí, phí thi hành án gửi cho cơquan thuế".

2. Về biểu mẫu:

Áp dụng Mu s 01/ĐNHT (Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhànước) ban hành kèm theo Thông tư s156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm2013 của Bộ Tài chính thay thế Mẫu s 01 (Giy đ nghị hoàn trả s thu đã nộpngân sách nhà nước) tại Công văn số 1018/THA ."

Căn cứ các quy định và hướng dẫn nêu trên, đồng thời đ thống nhất áp dụngcác quy định trong lĩnh vực thuế và lĩnh vực tư pháp: Trường hợp cơ quan Thuế nhậnđược Giấy đề nghị hoàn trả các khoản án phí, phí thi hành án đã nộp NSNN của CụcThi hành án, Chi cục Thi hành án do cơ quan Thuế quản lý thì cơ quan Thuế thực hiệnđối chiếu hồ sơ đề nghị hoàn trả và giải quyết hoàn trả khoản thu NSNN theo quy định, đảm bảo hoàn trả đúng khoản án phí, lệ phí thi hành án đã nộp Ngân sách nhà nước.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Thi hành án dân sự;
-VụNSNN, KBNN;
- Vụ
CS, Vụ PC;
-
Lưu: VT, KK(2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đại Trí