THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 407/TTg-KTN
V/v xử lý cơ sở nhà, đất tại số 28 Bis Mạc Đĩnh Chi, quận 1, TP Hồ Chí Minh

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2010

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh (côngvăn số 6293/UBND-ĐTMT ngày 30 tháng 11 năm 2009), ý kiến của Bộ Tài chính (côngvăn số 478/BTC-QLCS ngày 11 tháng 01 năm 2010) và ý kiến của Công ty Cổ phầnVật tư nông nghiệp Vàm Cỏ Đông (công văn số 25/CP-VCĐ ngày 07 tháng 12 năm2009) về việc xử lý cơ sởnhà, đất tại số 28 Bis Mạc Đĩnh Chi, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướngChính phủ có ý kiến như sau:

1. Thống nhất phương án bán chỉ định cơ sở nhà, đất tại số28 Bis Mạc Đĩnh Chi, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh cho Công ty Cổ phần Vật tưnông nghiệp Vàm Cỏ Đông theo giá thị trường như đề nghị của Bộ Tài chính tạicông văn nêu trên;

2. Bộ Tài chính hướng dẫn Ủy ban nhân dân thành phố Hồ ChíMinh thực hiện bán chỉ định cơ sở nhà, đất nêu trên theo quy định tại Quyếtđịnh số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19 tháng 01 năm 2007 và Quyết định số 140/2008/QĐ-TTg ngày 21 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửađổi, bổ sung Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19 tháng 01 năm 2007 về việc sắpxếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- PTT Hoàng Trung Hải;
- Công ty CP vật tư nông nghiệp Vàm Cỏ Đông;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, Vụ KTTH, Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KTN (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải