VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 4073/VPCP-NC
V/v thực hiện Nghị định của Chính phủ về Quy chế khu vực biên giới đất liền tại tỉnh Quảng Ninh.

Hà Nội, ngày 20 tháng 8 năm 2003

Kính gửi:

- Các Bộ: Quốc phòng, Ngoại giao, Công an, Tài nguyên và Môi trường,
- Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam

Văn phòng Chính phủ nhận được công văn số 31/BC-UB ngày 11 tháng 8 năm 2003 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh, báo cáo về việc sơ kết công tác triển khai thực hiện Nghị định 34/NĐ-CP của Chính phủ về Quy chế khu vực biên giới đất liền tại tỉnh Quảng Ninh.

Văn phòng Chính phủ đề nghị Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Bộ Tài nguyên và Môi trường theo thẩm quyền phối hợp với Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh hoàn thành việc triển khai thực hiện và báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ theo quy định của Nghị định nêu trên.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ

PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Lâm