VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4074/VPCP-QHQT
V/v giải quyết thủ tục nhập khẩu xe ô tô cho dự án do Chính phủ Luxembourg tài trợ

Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2011

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Ngoại giao;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính (côngvăn số 7380/BTC-QLN ngày 07 tháng 6 năm 2011) về việc giải quyết thủ tục nhậpkhẩu xe ô tô cho dự án do Chính phủ Luxembourg tài trợ, Phó Thủ tướng Phạm GiaKhiêm có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Ủy ban nhân dân các tỉnhCao Bằng và Bắc Kạn nhập 04 xe Toyota Landcruiser Prado chạy dầu, dung tíchxilanh 3.0 cho Dự án "Hỗ trợ chính sách khám chữa bệnh cho người nghèo tạiCao Bằng, Bắc Kạn - dự án VIE/027" do Chính phủ Luxembourg viện trợ khônghoàn lại.

2. Ủy ban nhân dân các tỉnh Cao Bằngvà Bắc Kạn chịu trách nhiệm quản lý và sử dụng số ô tô nêu trên phục vụ Dự ántheo quy định hiện hành và rút kinh nghiệm về thủ tục trình duyệt mua xe ô tôđối với các dự án sử dụng nguồn viện trợ phát triển chính thức.

3. Giao Bộ Tài chính giải quyết cácthủ tục nhập khẩu số xe ô tô nêu trên cho Dự án theo quy định hiện hành.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo đểcác cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, PTTg Phạm Gia Khiêm;
- VPCP: BTCN,
các Vụ: TH, KTTH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3). Hoa 15

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc