VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4075/VPCP - KGVX
V/v ban hành Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về công tác bảo đảm an toàn thực phẩm.

Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2011

Kính gửi: Bộ Y tế.

Xét đề nghị của Bộ Y tế tại công vănsố 380/TTr-BYT ngày 16 tháng 5 năm 2011 về việc ban hành Chỉ thị của Thủ tướngChính phủ về các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác bảo đảm an toàn thực phẩmnăm 2011, ý kiến của các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 968/BNN-QLCL ngày 14 tháng 4 năm 2011), Công Thương (công văn số 3869/BCT-KHCNngày 29 tháng 4 năm 2011), Khoa học và Công nghệ (công văn số 779/BKHCN-TĐCngày 08 tháng 4 năm 2011), Nội vụ (công văn số 1174/BNV-TCBC ngày 07 tháng 4năm 2011), Tài chính (công văn số 5436/BTC-HCSN ngày 26 tháng 4 năm 2011), Kếhoạch và Đầu tư (công văn số 2427/BKHĐT-LĐVX ngày 20 tháng 4 năm 2011), Giáodục và Đào tạo (công văn số 2003/BGDĐT - CTHSSV ngày 14 tháng 4 năm 2011), HộiNông dân Việt Nam (công văn số 220-CV/HNDTW ngày 04 tháng 4 năm 2011), Phó Thủtướng Nguyễn Thiện Nhân có ý kiến như sau:

- Đồng ý không ban hành Chỉ thị nàyvì thời gian thực hiện không còn nhiều.

- Giao Bộ Y tế chủ trì, chuẩn bị nộidung để tổ chức họp Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh an toàn thựcphẩm trước ngày 15 tháng 7 năm 2011, trong đó cần đưa các trọng tâm công tác,các hoạt động cần thực hiện dứt điểm trong năm 2011 vào nội dung kết luận cuộchọp này.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo đểBộ Y tế và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- Các Bộ: NN&PTNT, KH&CN, GD&ĐT, KH&ĐT, Công Thương, Nội vụ, Tài chính, Hội Nông dân VN;
- VPCP: BTCN, các PCN,
các Vụ: TH, KTN, KTTH, TCCV, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (3), mn. 31

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ