TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THU TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 40767/CT-HTr
V/v giải đáp chính sách thuế

Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2015

Kính gửi: Công ty CP tư vấn chuyển giao côngnghệ ITC
(Địa chỉ: số 10 ngõ81 Linh Lang, Ba Đình, Hà Nội)
MST: 0100512643

Trả lời công văn số 111- 2015/CV-ITCJSC ngày 23/3/2015 củaCông ty CP tư vấn chuyển giao công nghệ ITC hỏi về chính sách thuế, Cục thuế TPHà Nội có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 hướng dẫnthi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều củaLuật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ.

+ Tại khoản 1.c,Điều 11 quy định về khai thuế GTGT:

“Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc kinh doanh ở địa phương cấp tỉnhkhác nơi người nộp thuế có trụ sở chính thì đơn vị trực thuộc nộp hồ sơ khai thuếgiá trị gia tăng chocơ quan thuế quản lý trực tiếp của đơn vị trực thuộc; nếu đơn vị trực thuộc khôngtrực tiếp bán hàng, không phát sinhdoanh thu thì thực hiện khai thuế tập trung tại trụ sở chính của người nộp thuế.”

+ Tại khoản 1, Điều 12 quy định về khai thuế TNDN:

“1. Trách nhiệm nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệpcho cơ quan thuế

a) Người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuếthu nhập doanh nghiệp cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

b) Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc hạch toán độc lậpthì đơn vị trực thuộc nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh tạiđơn vị trực thuộc cho cơ quan thuế quản trực tiếp đơn vị trực thuộc.

c) Trường hợp người nộp thuế có đơn vịtrực thuộc nhưng hạchtoán phụ thuộc thì đơn vị trực thuộc đó không phải nộp hồ sơ khai thuếthu nhập doanh nghiệp; khi nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp, người nộp thuếcó trách nhiệm khai tập trung tại trụ sở chính cả phần phát sinh tại đơn vị trựcthuộc.

d) Trường hợp người nộp thuế có cơ sở sảnxuất (bao gồm cả cơ sở gia công, lp ráp) hạch toán phụ thuộc hoạt độngtại địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộctrung ương khác với địa bàn nơi đơn vị đóng trụ sở chính thì khi nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp,người nộp thuế có trách nhiệm khai tập trung tại trụ sở chính cả phần phát sinh tạinơi có trụ sở chính và ở nơi có cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc...”

Căn cứ Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tàichính sửa đổi,bổ sungmột số điều củaThông tư số 156/2013/TT- BTCngày 06/11/2013, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2014, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013,Thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011, Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày31/3/2014 và Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính để cảicách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế.

+ Tại tiết a Khoản 3, Điều 5 sửa đổi,bổ sung Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC như sau:

“Sửa đi, bổ sung hướng dẫn tại điểm b, c khoản 1 Điều 16 như sau:

b) Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợphàng hóa, dịch vụ dùng đ khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu;hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sảnxuất)…

Căn cứ quy định trên, Cục thuế TP Hà Nội trả lời theo nguyêntắc sau:

1. Đối với thuế GTGT:

Trường hợp Công ty có vănphòng hạch toán phụ thuộc tại thành phố Hồ Chí Minh, có phát sinh doanh thu cho thuê nhà thì văn phòngthực hiện xuất hóa đơn, đăng ký và kê khai nộp thuế tại cơ quan thuế quản lý trựctiếp văn phòng.

2. Đối với thuế TNDN:

Văn phòng thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 1, Điều 12Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính nêu trên.

Cục thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty CP tư vấn chuyển giaocông nghệ ITC được biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Kiểm tra thuế số 4;
- Phòng Pháp chế;
- Lưu: VT, HTr (2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn