BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4079/BGDĐT-KTKĐCLGD
V/v: hỗ trợ thí sinh thay đổi nguyện vọng ĐKXT vào trường ĐH, CĐ

Hà Nội, ngày 11 tháng 08 năm 2015

 

Kính gửi:

- Các đại học, học viện;
-
Các trường đại học, cao đẳng;
- Các sở giáo dục và đào tạo.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho các thí sinh, nhất là các thísinh ở vùng sâu, vùng xa,vùng đặc biệt khó khănthay đổi nguyện vọng đăng ký xét tuyển (ĐKXT), Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đề nghị các sở GDĐT phối hợp với các đại học,học viện, trường đại học, cao đẳng (sau đây gọi chung làcác trường ĐH, CĐ) thực hiện một số nội dung sau:

1. Tiếp tục cho thí sinh đăng ký xét tuyển và thay đổi nguyện vọng theo quyđịnh của Quy chế tuyển sinh đại học, caođẳng hệ chính quy.

2. Tạo điều kiện cho các thí sinh thay đổi nguyện vọng ĐKXT với sự phối hợpcủa các sở GDĐT theo quy trình sau:

a) Thí sinh có nguyện vọng rút hồ sơ ĐKXT và nộp vào trường khác: Trực tiếprút hồ sơ tại trường (theo quy định hiệnhành) hoặc có thể tới sở GDĐT địa phương hoặc tới các trường trung học phổ thông (THPT) do sở GDĐT quy định để nộp hồ sơ đềnghị điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT.

Hồ sơ gồm: Đơn đề nghị thay đổi nguyện vọng ĐKXT (theo mẫu 1kèm theo công văn này), Giấy biên nhận thu hồ sơ củatrường cũ hoặc Phiếu báo phát chuyển Hồ sơ ĐKXTcủa Bưu điện.

b) Sở GDĐT:

- Đến hết ngày 20 tháng 8 năm 2015, tổ chức thu nhận hồ sơ thay đổi nguyệnvọng ĐKXT của thí sinh; cập nhật vào phầnmềm quản lý tuyển sinh các thông tin thay đổi nguyện vọng của thí sinh; đồng thời gửi về Bộ qua hộp thư[email protected] danhsách thí sinh đề nghịrút hồ sơ (theo mẫu 2);

- Lưu giữ Đơn đề nghị thay đổi nguyện vọng ĐKXT, Giấy biên nhận thu hồ sơcủa trường cũ hoặc Phiếu báo phát củaBưu điện đến hết tháng 12 năm 2015.

c) Các trường ĐH, CĐ thường xuyên cập nhật thông tin điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT do sở GDĐT chuyển lên hệ thống phần mềm quản lý tuyểnsinh của Bộ và:

- Tiếp nhận danh sách thí sinh đề nghị rút hồ sơ và cập nhật vào phần mềmquản lý tuyển sinh của Bộ để đưa thí sinh rakhỏi danh sách ĐKXT của trường; lưu giữ Giấy chứngnhận kết quả thi của các thí sinh này;

- Nhập thông tin của thí sinh vào dữ liệu ĐKXT của trường mình.

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các sở GDĐT, các trường ĐH,CĐ tinh thần khắc phục khó khăn, tạo thuận lợi nhất cóthể cho học sinh và tổ chức thực hiện nghiêm túc nội dung công văn này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Website Bộ GDĐT;
- Lưu: VT, Cục KTKĐCLGD.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Văn Ga