BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 408/BXD-TCCB
V/v: Biên soạn giáo trình trung cấp nghề năm 2009.

Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2009

Kính gửi:Trường Trung cấp nghề kỹ thuật Xi măng.

Đểtừng bước nâng cao chất lượng đào tạo và chuẩn hoá nội dung chương trình, giáotrình trong các trường thuộc Ngành, đặc biệt là giáo trình đào tạo trình độtrung cấp nghề chuyên ngành sản xuất vật liệu xây dựng. Sau khi xem xét thực tếkhả năng của Trường, Bộ giao cho Trường Trung cấp nghề kỹ thuật Xi măng chủtrì, phối hợp với các đơn vị có liên quan để tổ chức biên soạn các giáo trìnhđào tạo trình độ trung cấp nghề chuyên ngành sản xuất xi măng, cụ thể như sau:

1-Thiết bị vận chuyển: 85 trang;

2-Thiết bị đập nghiền: 85 trang;

3- Hệ thống lò nung Clinker xi măng: 75 trang;

4-Thiết bị cấp liệu, định lượng: 75 trang;

5-Thiết bị đồng nhất sơ bộ: 70 trang.

Tổngcộng: 390 trang.

Đơngiá biên soạn giáo trình lấy theo quy định tại Thông tư liên tịch số 90/2008/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 16/10/2008 của Bộ Tài chính và Bộ Lao động Thươngbinh và xã hội, cụ thể:

-Kinh phí biên soạn giáo trình: 390 trang x 65.000 đ = 25.350.000 đ

-Kinh phí sửa chữa, biên tập: 390 trang x 35.000 đ = 13.650.000 đ

-Kinh phí Thẩm định, nhận xét: 390 trang x 30.000 đ = 11.700.000 đ

Tổngsố kinh phí biên soạn là : 50.000.000 đ.

(Năm mươi triệu đồng chẵn).

Yêucầu Trường tiến hành lập kế hoạch cụ thể cho các nội dung nói trên và gửi về Bộ(Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 30/4/2009. Việc biên soạn các giáo trình đào tạonói trên hoàn thành trước ngày 30/12/2009, để Bộ tiến hành nghiệm thu và triểnkhai, áp dụng.

Bộthông báo để Trường biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Bộ trưởng (để b/c);
- Vụ Kế hoạch - Tài chính;
- Tổng công ty Xi măng Việt Nam;
- Lưu VP, TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNGTHỨ TRƯỞNGCao Lại Quang