BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 408/TCHQ-GSQL
V/v đề nghị không gia hạn thời hạn tạm xuất máy xúc đào

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2014

Kínhgửi: Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa

Tổng cục Hải quan nhận được côngvăn số 14-CV/TP/2013 ngày 18/12/2013 của Công ty TNHH Toàn Phát về việc nêu tạitrích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Việc Chi cục Hải quan cửa khẩuNa Mèo căn cứ vào hợp đồng liên kết đầu tư số 02/HDLK ngày 12/05/2012 và quyếtđịnh số 20/QĐCT về việc điều động máy móc thiết bị sang khai thác mỏ than củaCông ty cổ phần 554 ngày 18/5/2012 để làm thủ tục và mở tờ khai số 05/XK /XTN/B27B ngày 24/5/2012 là phù hợp.

Tuy nhiên, tại hợp đồng thuê mượnsố 01/2012-HĐTMXĐ ngày 08/5/2012 giữa Công ty TNHH Toàn Phát và Công ty cổ phần554 có thời hạn thuê chỉ là 3 tháng (từ ngày 09/5/2012 đến ngày 09/8/2012). Vìvậy, Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Na Mèo căn cứ vào quyết định điều độngmáy móc số 20/QĐCT nêu trên để giải quyết về thời hạn tạm xuất - tái nhập choCông ty cổ phần 554 là chưa hợp lý.

Do vậy, đề nghị Cục Hải quan tỉnhThanh Hóa kiểm tra lại việc làm thủ tục của Chi cục Hải quan cửa khẩu Na Mèotại tờ khai tạm xuất nêu trên và yêu cầu tập thể, cá nhân liên quan giải trìnhvà báo cáo cụ thể.

2. Yêu cầu Chi cục Hải quan cửakhẩu Na Mèo làm việc trực tiếp với Công ty cổ phần 554 để làm rõ việc sử dụnghợp pháp của Công ty đối với chiếc máy xúc đào đã làm thủ tục tạm xuất theo tờkhai số 05/XK /XTN/B27B nêu trên.

Nếu Công ty không chứng minh đượcviệc sử dụng hợp pháp đối với chiếc xe máy xúc đào cũng như thời hạn tạm xuất -tái nhập theo hợp đồng giao dịch giữa Công ty cổ phần 554 và Công ty TNHH ToànPhát thì yêu cầu Công ty Cổ phần 554 thực hiện thủ tục tái nhập và xử lý viphạm theo quy định.

Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa cótrách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện về Tổng cục Hải quan qua (Cục Giám sátquản lý).

Tổng cục Hải quan thông báo để CụcHải quan tỉnh Thanh Hóa được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh