BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4080/BNN-TCTL
V/v Hợp tác với Trung tâm ứng phó thiên tai Châu Á (ADPC).

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2010

Kínhgửi: Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan

Bộ Nông nghiệpvà Phát triển nông thôn nhận được Điện số 226/HT ngày 3/11/2010 của Đại sứ ViệtNam tại Thái Lan về việc hợp tác với Trung tâm ứng phó thiên tai Châu Á (ADPC).Sau khi nghiên cứu, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:

1. Ủng hộ đềxuất của ADPC về việc kết hợp họp Diễn đàn các bên tài trợ lần thứ I của ADPCvào dịp họp Ủy ban Tư vấn khu vực về quản lý thiên tai lần thứ 10 (RCC) vàogiữa năm 2011 tại Campuchia.

2. Ủng hộ việctổ chức Lễ kỷ niệm 25 năm ngày thành lập ADPC cấp Bộ trưởng và khẳng định ViệtNam sẽ tham dự.

3. Về đề nghịcủa ADPC thành lập các Vụ trực thuộc, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônthấy rằng việc thành lập các Vụ trực thuộc chỉ phù hợp với cơ quan quản lý nhànước. ADPC hiện nay là một tổ chức liên chính phủ thì chỉ nên thành lập các bộphận hoặc là các nhóm làm việc, ban trực thuộc Trung tâm.

4, Ủng hộ về dựkiến của ADPC trong việc tổ chức cuộc họp cấp Bộ trưởng bàn chương trình hợptác vào dịp Diễn đàn toàn cầu tại Geneva.

5. Nhất trí tiếptục tham gia Ban chỉ đạo HĐQT Trung tâm Ứng phó thiên tai Châu Á (ADPC) nhiệmkỳ mới.

6. Bộ Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn cử Trung tâm Phòng tránh và Giảm nhẹ thiên tai -Tổng cục Thủy lợi là đầu mối phối hợp, trao đổi thông tin nhằm thúc đẩy cáchoạt động, chương trình, dự án trong khuôn khổ hợp tác với ADPC.

Trên đây là ýkiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Bộ Ngoại giao (để b/c);
- Vụ HTQT-Bộ NN và PTNT;
- Lưu: VT (TCTL-3b)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đào Xuân Học