NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4080/NHNN-TD
V/v giao dịch cho vay, gửi tiền liên ngân hàng

Hà Nội, ngày 05 tháng 07 năm 2012

Kính gửi:

- Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
- Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố

Để thị trường liên ngân hàng hoạt động và phát huytốt chức năng điều hòa khả năng thanh khoản giữa các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và kịp thời theodõi thông tin diễn biến thị trường, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước yêu cầu tổchức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh,thành phố thực hiện các nội dung sau:

1. Đối với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngânhàng nước ngoài:

a. Áp dụng lãi suất huy động và cho vay bằng đồngViệt Nam giữa các tổ chức tín dụng, chinhánh ngân hàng nước ngoài trên thị trường liên ngân hàng theo đúng tinh thần chỉ đạo củaChính phủtại Nghị quyết 01/NQ-CP ngày3/1/2012 và phù hợp với việc chỉ đạo điều hành giảm mặt bằng lãi suấtcủaNgân hàng Nhà nước, không gây đột biến lãisuất trong các giao dịch liên ngân hàng (bao gồm cho vay và gửi tiền) trongthời gian từ nay tới khi Thông tư số 21/2012/TT-NHNN ngày 18/6/2012 có hiệu lực.

b. Thực hiện đúng quy định báo cáo tại nhóm chỉtiêu 7A.1 trên hệ thống Báo cáo thống kê theo Thông tư 21/TT-NHNN ngày08/10/2012 (Quan hệ tín dụng, gửi tiền giữa các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngânhàng nước ngoài - báo cáo định kỳngày), cụ thể như sau:

- Chỉ báo cáo các giao dịch cho vay, gửi tiền liênngân hàng phát sinh trong ngày (Không báo cáo các khoản cho vay, gửi tiền đượcgia hạn hoặc điều chỉnh kỳ hạn trả nợ đối với một phần hoặc toàn bộ số tiền chovay/gửi tiền gốc ban đầu, bị chuyển nợquá hạn và áp dụng lãi suất mới) tại các chỉ tiêu từ 1 đến 4 của nhóm chỉ tiêu 7A.1.

- Đối với các khoản cho vay/đi vay, gửi tiền/nhậntiền gửi được gia hạn nợ, điều chỉnh kỳhạn trả nợ, bị chuyển nợ quá hạn và áp dụng lãi suất mới, đề nghị tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nướcngoài:

+ Báo cáo số liệu giao dịch theo biểu mẫu báo cáo(Biểu 1: Báo cáo các giao dịch cho vay/đi vay, gửi tiền/nhận tiền gửi được giahạn, điều chỉnh kỳ hạn trả nợ trên thị trường liên ngân hàng; Biểu 2: Báo cáocác giao dịch cho vay/đi vay, gửi tiền/nhận tiền gửi bị chuyển nợ quá hạn trênthị trường liên ngân hàng) đính kèm theo công văn này. Tổ chức tín dụng, chinhánh ngân hàng nước ngoài truy cập địa chỉ email: [email protected], mật khẩutruy cập: baocaolnh để tải nội dung 02 mẫu biểu báo cáo trên.

+ Nguyên nhân phát sinh từng giao dịch (phần ghichú);

+ Các thông tin khác nếu có.

2. Đối với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh,thành phố: Thực hiện việc kiểm tra, giám sát, thanh tra và xử lý theo thẩm quyềnđối với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài trên địa bàn trongviệc thực hiện các quy định của pháp luậtvà chủ trương của Ngân hàng Nhà nước; vềlãi suất huy động và cho vay bằng đồng Việt Nam giữa các tổ chức tín dụng, chinhánh ngân hàng nước ngoài trên thị trường liên ngân hàng; báo cáo và đề xuấtkịp thời với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xử lý các vấn đề phát sinh nhằm ổnđịnh thị trường tiền tệ./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thống đốc NHNN; để b/c
- Các Phó Thống đốc; để b/c
- Lưu VT; Vụ TD; TD5.

KT. THỐNG ĐỐC
PHÓ THỐNG ĐỐC
Nguyễn Đồng Tiến

Biểu số1/GH-ĐCLS LNH

ĐƠN VỊ BÁO CÁO: ………………………………

BÁO CÁO CÁC GIAODỊCH CHO VAY/ĐI VAY, GỬI TIỀN/NHẬN TIỀN GỬI
ĐƯỢC GIA HẠN, ĐIỀU CHỈNH KỲ HẠN TRẢ NỢ TRÊN THỊ TRƯỜNG LIÊN NGÂN HÀNG

Ngàybáo cáo: ………………………………..(*)

(Đínhkèm Công văn số 4080/NHNN-TD ngày 05/7/2012)

STT

TCTD cho vay/gửi tiền

TCTD đi vay, nhận tiền gửi

Giao dịch gốc

Gia hạn, điều chỉnh kỳ hạn trả nợ

Ngày phát sinh

Doanh số

Khạn

Lãi suất

Ngày gia hạn/điều chỉnh kỳ hạn

Doanh số

Kỳ hạn

Lãi sut

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

I. Giao dịch cho vay/đi vay

1

TCTD A

TCTD B

22/06/2012

100.000

7

6,50

29/06/2012

100.000

3

9.00

2

3

II. Giao dịch gửi tiền/nhận tiền gửi

1

TCTD A

TCTD C

2

3

Ghi chú:

Lập biểu(Ký, ghi rõhọ tên,
điện thoại liên hệ)

Thủ trưởng đơn vị
(
Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Hướng dẫn lập báo cáo:

1. Các giao dịch yêu cầu đưa vào báo cáo:Các giao dịch cho vay/đi vay, gửi tiền/nhậntiền gửi giữa các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài trên thị trường liên ngân hàng trong đó bên chovay/gửi tiền gia hạn hoặc điều chỉnh kỳ hạn trả nợ đối với một phần hoặc toàn bộsố tiền cho vay/gửi tiền gốc ban đầu.

2. Đối tượng thực hiện báo cáo: CácTCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (cả bên cho vay/gửi tiền và bên chođi vay/nhận tiền gửi) phát sinh các giao dịch gia hạn hoặc điều chỉnh kỳ hạn trả nợ nêu tại điểm 1 trênđây. TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài không phát sinh phải thực hiện báocáo.

3. Loại tiền: Chỉ báo cáo các giaodịch bằng VND

4. Đơn vị báo cáo: Doanh số: triệu VND

Kỳ hạn: ngày

Lãi suất: %/năm

5. Cách lập báo cáo: Ngày báo cáo(*): Ngày làm việc kế tiếp sau ngày phát sinh khoản gia hạn, điều chỉnh kỳ hạntrả nợ

Phần I thống kê các khoản đi vay/cho vay; phần IIthống kê các khoản gửi tiền/nhận tiền gửi

Cột (4,5,6,7) là thông tin về giao dịch gốc ban đầu,Cột (8,9,10,11) là thông tin về giao dịch sau khi được gia hạn hoặc điều chỉnh kỳhạn trả nợ (theo ví dụ trên đây)

6. Hình thức báo cáo: Báo cáo lậpbằng file excel gửi theo địa chỉ email [email protected] 2 file: 1 file excelsố liệu, 1 file ảnh scan có dấu

7. Thời hạn gửi: Báo cáo gửi trước 11h trưangày làm việc tiếp theo sau ngày phát sinh giao dịch gia hạn hoặc điều chỉnh kỳhạn trả nợ

8. Liên hệ: PhòngThị trường và bảo lãnh Vụ Tín dụng NHNN ĐT 04 3825 0608

Biểu số 2/NQHLNH

ĐƠN VỊ BÁO CÁO: ………………………………

BÁO CÁO CÁC GIAODỊCH CHO VAY/ĐI VAY, GỬI TIỀN/NHẬN TIỀN GỬI
BỊ CHUYỂN NỢ QUÁ HẠN TRÊN THỊ TRƯỜNG LIÊN NGÂN HÀNG

Ngày báo cáo:………………………………..(*)

(Đính kèm Côngvăn số 4080/NHNN-TD ngày 05/7/2012)

STT

TCTD cho vay/gửi tiền

TCTD đi vay, nhận tiền gửi

Giao dịch gốc

Chuyển nợ quá hạn

Ngày phát sinh

Doanh số

Khạn

Lãi suất

Ngày chuyển nợ quá hạn

Doanh số

Kỳ hạn

Lãi sut

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

I. Giao dịch cho vay/đi vay

1

TCTD A

TCTD B

22/06/2012

100.000

7

6,50

29/06/2012

100.000

3

9.00

2

3

II. Giao dịch gửi tiền/nhận tiền gửi

1

TCTD A

TCTD C

2

3

Ghi chú:

Lập biểu(Ký, ghi rõhọ tên,
điện thoại liên hệ)
Thủ trưởng đơn vị(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Hướng dẫn lập báo cáo:

1. Các giao dịch yêu cầu đưa vào báo cáo:Các giao dịch cho vay/đi vay, gửi tiền/nhậntiền gửi giữa các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài trên thị trường liên ngân hàng bị chuyển nợ quá hạn đốivới một phần hoặc toàn bộ số tiền gốc ban đầu.

2. Đối tượng thực hiện báo cáo: CácTCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (cả bên cho vay/gửi tiền và bên chođi vay/nhận tiền gửi) phát sinh các giao dịch chuyển nợ quá hạn nêu tạiđiểm 1 trên đây. TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài không phát sinh phải thựchiện báo cáo.

3. Loại tiền: Chỉ báo cáo các giaodịch bằng VND

4. Đơn vị báo cáo: Doanh số: triệu VND

Kỳ hạn: ngày

Lãi suất: %/năm

5. Cách lập báo cáo: Ngày báo cáo(*): Ngày kế tiếp sau ngày phát sinh khoản chuyển nợ quá hạn

Phần I thống kê các khoản đi vay/cho vay; phần IIthống kê các khoản gửi tiền/nhận tiền gửi

Cột (4,5,6,7) là thông tin về giao dịch gốc ban đầu,Cột (8,9,10,11) là thông tin về giao dịch sau khi bị chuyển nợ quá hạn (theo vídụ trên đây)

6. Hình thức báo cáo: Báo cáo lậpbằng file excel gửi theo địa chỉ email [email protected] 2 file: 1 file excelsố liệu, 1 file ảnh scan có dấu

7. Thời hạn gửi: Báo cáo gửi trước 11h trưangày làm việc tiếp theo sau ngày phát sinh giao dịch bị chuyển nợ quá hạn

8. Liên hệ: Phòng Thị trường và bảo lãnh VụTín dụng NHNN ĐT 04 3825 0608