BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4081/TCT-KK
V/v: điều kiện chứng từ thanh toán qua ngân hàng để khấu trừ thuế GTGT

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2010

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Đà Nẵng

Trả lời công vănsố 1299/CT-THNVDT ngày 02/4/2010 của Cục Thuế thành phố Đà Nẵng về vướng mắcđiều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT) đầu vào đối với trường hợp hànghóa, dịch vụ mua vào có giá trị trên 20 triệu đồng được thực hiện theo hìnhthức trả chậm, sau khi báo cáo và được sự đồng ý của Bộ Tài chính, Tổng cụcThuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 8Nghị định số 98/2007/NĐ-CP ngày 07/6/2007 của Chính phủ quy định về xử lý viphạm pháp luật về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế;

Căn cứ điểm 5Mục I Phần B Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướngdẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị địnhsố 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một sốđiều của Luật Quản lý thuế;

Căn cứ điểm 1.3(b) Mục III Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chínhhướng dẫn về thuế GTGT;

Căn cứ điểm 4.1Công văn số 10220/BTC-TCT ngày 20/7/2009 của Bộ Tài chính về việc điều kiệnchứng từ thanh toán qua ngân hàng để khấu trừ, hoàn thuế GTGT;

Căn cứ các hướngdẫn nêu trên, trường hợp Công ty mua hàng hóa, dịch vụ có giá trị trên 20 triệuđồng thanh toán theo phương thức trả chậm được quy định trong hợp đồng với bênbán thì Công ty được khấu trừ GTGT đầu vào như sau:

- Nếu chưa đếnthời hạn thanh toán trả chậm theo hợp đồng, Công ty chưa có chứng từ thanh toánqua ngân hàng thì người nộp thuế vẫn được khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với sốhàng hóa mua vào chưa có chứng từ thanh toán qua ngân hàng nêu trên.

- Đến thời hạnthanh toán theo hợp đồng, nếu Công ty không có chứng từ thanh toán qua ngânhàng thì không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào, Công ty phải kê khai, điềuchỉnh giảm số thuế GTGT đầu vào đã khấu trừ của giá trị hàng hóa không có chứngtừ thanh toán qua ngân hàng theo quy định. Khi có chứng từ thanh toán qua ngânhàng Công ty khai bổ sung đúng hoặc sau 01 ngày khi có chứng từ thanh toán quangân hàng theo thời gian ghi trên giấy báo có của Ngân hàng.

- Trường hợp đãquá hạn thanh toán chậm trả theo quy định trong hợp đồng, Công ty không thựchiện điều chỉnh giảm theo quy định nhưng trước khi cơ quan thuế công bố quyếtđịnh kiểm tra tại trụ sở thì đã có đầy đủ chứng từ chứng minh đã thanh toán quangân hàng thì căn cứ vào tình hình thực tế để xem xét giải quyết:

+ Nếu Công ty khôngđiều chỉnh giảm nhưng không dẫn đến thiếu số thuế phải nộp thì Công ty bị xửphạt vi phạm về thủ tục thuế quy định tại Điều 8 Nghị định số 98/2007/NĐ-CP nêutrên.

+ Nếu Công tykhông điều chỉnh giảm nhưng dẫn đến thiếu số thuế phải nộp hoặc tăng số thuếđược hoàn thì tùy trường hợp cụ thể Công ty bị xử phạt về hành vi chậm nộpthuế; khai thiếu thuế; trốn thuế theo quy định.

Tổng cục Thuếthông báo để Cục Thuế thành phố Đà Nẵng biết và yêu cầu Cục Thuế thành phố ĐàNẵng thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy định pháp luật về thuế vàcác văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và hướng dẫn tại công văn này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để b/cáo);
- Các Vụ: PC, CST (BTC);
- Các Vụ: CS, PC (2b) (TCT);
- Lưu: VT, KK (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Lê Hồng Hải