BỘ TƯ PHÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4082/BTP-VĐCXDPL
V/v lập Đề nghị của Chính phủ về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2012 và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khoá XIII.

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2010

Kính gửi: CácBộ, Cơ quan ngang Bộ

Để chuẩn bị cho việc lập Đề nghị của Chính phủ vềChương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2012 và Đề nghị của Chính phủ vềChương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khoá XIII, Bộ Tưpháp đề nghị các Bộ, Cơ quan ngang Bộ chỉ đạo Vụ Pháp chế phối hợp với các đơnvị có liên quan, căn cứ các định hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hộicủa đất nước và chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực quản lý của Bộ, ngành mình để đềxuất các dự án đưa vào các Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh này. Đề nghịvề Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2012 và nhiệm kỳ Khóa XIII của cácBộ, Cơ quan ngang Bộ cần tuân thủ theo quy định tại khoản 1 Điều 22, khoản 1Điều 23 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và từ Điều 2 đến Điều 6của Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05/3/2009 của Chính phủ quy định chi tiếtvà biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

I. Lập đề nghị về Chương trình xâydựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khoá XIII

1. Đánh giá về tình hình lập đề nghịvà thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của nhiệm kỳ Quốc hội KhóaXII

Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ xây dựng Báo cáo tổng kếtđánh giá về việc lập đề nghị Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳQuốc hội XII; tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và xâydựng, ban hành văn bản hướng dẫn thi hành các luật, pháp lệnh của Bộ, ngànhmình thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của nhiệm kỳ Quốc hội KhóaXII.

Báo cáo này xin được gửi về Bộ Tư pháp trước ngày 01/01/2011,đểBộ Tư pháp tổng hợp thành Báo cáo chung trình Chính phủ.

2. Đề nghị về Chương trình xây dựngluật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XIII

Trên cơ sở tổng kết, đánh giá tình hình và kết quảthực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ Khóa XII(2007-2011), các Bộ, Cơ quan ngang Bộ đề xuất việc xây dựng dự án luật, pháplệnh của Bộ, ngành mình để đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh củanhiệm kỳ Quốc hội Khóa XIII dựa trên các yêu cầu như tính bao quát các lĩnh vựckinh tế - xã hội thuộc phạm vi quản lý, khả năng dự báo những vấn đề cần thiếtphải điều chỉnh, tính khả thi, thứ tự ưu tiên của các dự án; trong đó tập trungvào một số vấn đề sau:

- Cần bảo đảm sự bao quát các lĩnh vực của đời sốngkinh tế, xã hội do Bộ, ngành quản lý.

- Cần nghiên cứu, dự báo những yếu tố mới trong tìnhhình hiện nay như yêu cầu thể chế hóa Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI sắptới; định hướng phát triển kinh tế - xã hội; khả năng sửa đổi và một số nộidung cần sửa đổi của Hiến pháp năm 1992; kết quả tổng kết Nghị quyết số48-NQ/TW ngày 24/5/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiệnhệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 và Nghị quyếtsố 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đếnnăm 2020.

- Không đề xuất đưa vào Chương trình những dự ánluật, pháp lệnh chưa thực sự cần thiết hoặc chưa đủ điều kiện chuẩn bị, khôngrõ phạm vi, đối tượng điều chỉnh và những nội dung chính.

- Cần ưu tiên xây dựng các dự án luật nhằm hoàn thiệnbộ máy nhà nước, các thiết chế chính trị - xã hội, hoàn thiện các thể chế củanền kinh tế thị trường, bảo vệ quyền con người và giải quyết những vấn đề kinhtế - xã hội bức xúc.

Ngoài ra, đề nghị các Bộ, ngành:

- Tuỳ mức độ hoàn thiện của hệ thống pháp luật điềuchỉnh lĩnh vực kinh tế - xã hội do Bộ, ngành quản lý mà xác định giai đoạn2011-2016 là giai đoạn xây dựng hay hoàn thiện pháp luật của Bộ, ngành mình đểtừ đó lập đề nghị về Chương trình cho phù hợp.

- Rà soát các luật, pháp lệnh hiện hành do mình chủtrì soạn thảo trình các cơ quan có thẩm quyền ban hành, hoặc luật, pháp lệnhthuộc thẩm quyền quản lý thực hiện của mìn nhằm phát hiện những mâu thuẫn,chồng chéo đề nghị sửa đổi, bổ sung theo phương thức một luật sửa nhiều luậthoặc một pháp lệnh sửa nhiều pháp lệnh. Hạn chế đề xuất ban hành văn bản quyphạm pháp luật mới bằng hình thức pháp lệnh.

- Đối với các dự án luật, pháp lệnh có liên quan đếnnhau hoặc có phạm vi và đối tượng điều chỉnh tương đối giống nhau, thì cần lýgiải cụ thể về phạm vi điểu chỉnh, đối tượng áp dụng, có hay không có mâu thuẫnhay chồng chéo giữa các luật, pháp lệnh đó.

Đề xuất về xây dựng dự án luật, pháp lệnh của Bộ,ngành để đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của nhiệm kỳ Quốc hộiKhóa XIII xin được gửi về Bộ Tư pháp trước ngày 01/03/2011, để nghiêncứu, xem xét và tổng hợp thành Đề nghị chung của Chính phủ.

II. Đề nghị Chương trình xây dựngluật, pháp lệnh năm 2012

Trên cơ sở tổng kết, đánh giá Chương trình xây dựngluật, pháp lệnh của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XII và đề nghị về Chương trình toànkhóa Quốc hội XIII, các Bộ, Cơ quan ngang Bộ chuẩn bị đề nghị về Chương trìnhxây dựng luật, pháp lệnh năm 2012 của cơ quan mình theo các yêu cầu sau đây:

- Trong khi lập đề nghị về Chương trình xây dựngluật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ Khóa XIII, các Bộ, Cơ quan ngang Bộ cânnhắc về tính cấp thiết, nội dung chuẩn bị và tiến độ soạn thảo để đưa vàoChương trình năm 2012 các dự án phù hợp, có tính đến thứ tự ưu tiên các dự ánđối với từng năm trong nhiệm kỳ Khóa XIII.

- Rà soát kỹ các dự án luật, pháp lệnh thuộc Chươngtrình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội Khóa XII để xác định những dự ánnào đã được chuẩn bị tốt, đã có dự thảo và cần ban hành để đáp ứng yêu cầu cấpthiết về phát triển kinh tế - xã hội, nhu cầu quản lý đất nước, từ đó đề nghịđưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2012.

- Cần cân nhắc kỹ tính khả thi của việc soạn thảo vănbản (thời gian vật chất, nguồn lực của Bộ, ngành, tính chất phức tạp, cũng nhưnhững yêu cầu về mặt nội dung, thủ tục của dự án luật, pháp lệnh) để quyết địnhđưa vào Chương trình năm 2012 hay các năm sau của Chương trình toàn khoá, tránhtình trạng phải kéo dài tiến độ, xin lùi thời hạn trình.

Đề xuất về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm2012 của các Bộ, Cơ quan ngang Bộ được gửi về Bộ Tư pháp trước ngày 01/01/2011,để tổng hợp thành Đề nghị chung của Chính phủ (đồng thời gửi bản thư điện tửtheo địa chỉ: [email protected], [email protected] số điện thoại 04.38489265).

Bộ Tư pháp xin gửi kèm theo Công văn này mẫu thamkhảo Báo cáo đánh giá thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của nhiệmkỳ Quốc hội khóa XII (Phụ lục 1) và mẫu tham khảo Báo cáo đánh giá tácđộng văn bản quy phạm pháp luật đề nghị đưa vào Chương trình (Phụ lục 2).

Xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm, phối hợp kịp thờicủa Quý Cơ quan.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu (để báo cáo);
- Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; Vụ Phdáp luật Văn phòng Quốc hội (để phối hợp);
- Văn phòng Chính phủ (để phối hợp);
- Các Thứ trưởng (để chỉ đạo thực hiện);
- Các đơn vị thuộc Bộ (để thực hiện);
- Lưu: VT, Vụ VĐCXDPL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đinh Trung Tụng