BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số 4082/TCT-TTHT
V/v Tiếp tục tuyên truyền, hỗ trợ thực hiện TT 153/2010/TT-BTC .

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2010

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương

Ngày 28/9/2010, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số153/2010/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010của Chính Phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá và cung ứng dịch vụ.

Tiếp theo nội dung Công văn số 3253/TCT-TTHT ngày 25/8/2010,Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế các tỉnh, thành phố tiếp tục triển khai thựchiện một số nội dung trong công tác tuyên truyền, hỗ trợ sau:

1. Công tác tập huấn trong nội bộ:

Sau khi tham dự các lớp tập huấn do Tổng cục Thuế tổ chứctheo thông báo tại Công văn 3806/TCT-CS ngày 29/9/2010 của Tổng cục Thuế, CụcThuế tiến hành mở các lớp tập huấn để phổ biến kiến thức cho cán bộ công chứcthuế tại Cục Thuế, Chi cục Thuế nắm được nội dung của Nghị định 51/2010/NĐ-CPvà Thông tư số 153/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính. Thời gian thực hiện trongtháng 10 năm 2010.

2. Công tác Tuyên truyền đến NNT:

2.1 Tuyên truyền qua Báo, Đài

Tổ chức tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tinđại chúng (báo chí, đài truyền hình, đài phát thanh...), trên trang web của địaphương (UBND tỉnh TP, Cục thuế...) về những điểm mới của Nghị định51/2010/NĐ-CP và Thông tư 153/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính để các Doanh nghiệpchủ động trong hoạt động sản xuất kinh doanh từ ngày 01/01/2011. Việc tuyên truyềnđược thực hiện trên toàn bộ địa bàn quản lý và trong suốt quá trình triển khai.

2.2 Tuyên truyền qua hình thức pano, băng rôn

- Các Cục Thuế bố trí panô, băng rôn treo tại trụ sở cơ quanthuế và trên một số tuyến đường chính của tỉnh, thành phố, thị xã, quận,huyện,... Nội dung tuyên truyền tập trung vào một số vấn đề sau:

+ Từ ngày 01/01/2011, theo qui định tại Nghị định số51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính Phủ, doanh nghiệp chủ động trong việcin, phát hành, sử dụng hoá đơn khi bán hàng hoá, dịch vụ.

+ Từ ngày 01/01/2011, theo qui định tại Nghị định số51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính Phủ, hoá đơn được thể hiện bằng 3 hìnhthức: hoá đơn do doanh nghiệp tự in, hoá đơn điện tử, hoá đơn đặt in tại cácnhà in theo mẫu.

+ Từ ngày 01/01/2011, theo qui định tại Nghị định số51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính Phủ, tổ chức, cá nhân kinh doanh trướckhi sử dụng hoá đơn phải lập tờ thông báo phát hành hoá đơn gửi cơ quan thuế vàniêm yết tại trụ sở.

+ Từ ngày 01/01/2011, theo qui định tại Nghị định số51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính Phủ, các hành vi vi phạm quy định về hoáđơn sẽ bị xử phạt từ 1 triệu đến 100 triệu đồng.

...

Các Cục Thuế chủ động liên hệ với cơ quan thông tin vàtruyền thông tại địa phương để thực hiện việc tuyên truyền qua hình thức panô,băng rôn theo đúng quy định.

2.3 Tuyên truyền qua hình thức tờ rơi, ấn phẩm

- Tổng cục Thuế sẽ phát hành tờ rơi tuyên truyền về nhữngnội dung quan trọng và tài liệu hướng dẫn người nộp thuế các thủ tục tự in, đặtin, mua hoá đơn theo quy định tại Thông tư số 153/2010/TT-BTC của Bộ Tài chínhhướng dẫn thi hành Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính Phủ.

- Cục Thuế, Chi cục Thuế tiếp nhận tờ rơi nói trên và tổchức phát miễn phí cho các tổ chức, cá nhân kinh doanh.

Để thống nhất công tác tuyên truyền, phổ biến Thông tư số153/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định 51/2010/NĐ-CP củaChính phủ trong cả nước, Tổng cục Thuế xây dựng nội dung tuyên truyền mẫu (phụlục số 01 kèm theo). Đề nghị Cục Thuế các tỉnh, thành phố nghiên cứu tài liệunói trên áp dụng vào thực tế địa phương để tuyên truyền, phổ biến rộng rãi tớicác tổ chức, cá nhân trên địa bàn nắm được các quy định mới về in, phát hành,sử dụng hoá đơn..., đảm bảo triển khai thông suốt từ ngày 01/01/2011.

3. Công tác hỗ trợ NNT: yêu cầu cơ quan thuế các cấp thựchiện các công việc sau:

3.1 Gửi thông báo đến tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh:

- Đến tất cả các đối tượng trên địa bàn quản lý: Phụ lục số02A.

- Đến các DN có ngành nghề in: Phụ lục số 02A, 02B.

- Đến Sở Kế hoạch và Đầu tư (Phòng tài chính kế hoạch): Phụlục số 03, các bản Phụ lục 02A, 02B để cơ quan này thực hiện các hướng dẫn tạiphụ lục số 03 và phát cho các đối tượng mới đăng ký kinh doanh phụ lục 02A,02B.

Dựa trên tình hình thực tế tại địa phương, các Cục Thuế cóthể bổ sung thêm các nội dung cần thông báo tới tổ chức, hộ, cá nhân kinhdoanh, doanh nghiệp in,... vào các mẫu (Phụ lục 02A, 02B) đính kèm để thốngnhất triển khai, thực hiện.

3.2 Tổ chức hướng dẫn, tập huấn cho NNT:

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức các lớp tập huấn trên địa bàncho tất cả các tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh hàng hoá dịch vụ; các tổ chứcnhận in hoá đơn, để giúp cho các tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh nắm bắt đượcthông tin kịp thời các quy định mới về tạo, in, phát hành, sử dụng hoá đơn.Thời gian thực hiện chậm nhất trước ngày 10 tháng 11 năm 2010.

- Tập trung bố trí cán bộ tại bộ phận một cửa và thông báosố điện thoại đường dây nóng, để kịp thời hướng dẫn và giải quyết các vướng mắctrong quá trình thực hiện thủ tục liên quan đến việc tạo, in, phát hành, sửdụng hoá đơn cho các tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh.

Hiện nay Tổng cục Thuế đã xây dựng “Chuyên mục hoá đơn” trênwebsite của ngành thuế (địa chỉ http://www.gdt.gov.vn). Chuyên mục này bao gồmcác tiểu mục: Các văn bản hướng dẫn; Hướng dẫn thủ tục cho từng đối tượng; Giảiđáp các tình huống, vướng mắc. Đề nghị Cục thuế thông báo cho Người nộp thuếbiết để tra cứu và nắm bắt các thông tin, qui định mới nhất về hóa đơn.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế các tỉnh, thành phốtriển khai thực hiện./.

TỔNG CỤC THUẾ
Phạm Duy Khương