ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4082/UBND-PCNC
Về triển khai thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy về quán triệt, thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 21-CT/TU ngày 28 tháng 5 năm 2014 của Ban Thường vụ Thành ủy

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 08 năm 2014

Kính gửi:

- Thủ trưởng các Sở - ngành Thành phố;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủytại Văn bản số 1009-CV/TU ngày 07 tháng 8 năm 2014 về quán triệt, thực hiện Chỉthị số 35-CT/TW ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnhđạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo vàChỉ thị số 21-CT/TU ngày 28 tháng 5 năm 2014 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăngcường lãnh đạo công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bànThành phố Hồ Chí Minh;

Ủy ban nhân dân Thành phố có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Yêu cầu Thủ trưởng các Sở - ngành Thành phố vàChủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện:

1.1. Khẩn trương tổ chức quán triệt, nghiêm túctriển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ Chínhtrị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giảiquyết khiếu nại, tố cáo; Chỉ thị số 21-CT/TU ngày 28 tháng 5 năm 2014 của Ban Thườngvụ Thành ủy về tăng cường lãnh đạo công tác tiếp công dân và giải quyết khiếunại, tố cáo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và Quyết định số 3747/QĐ-UBNDngày 01 tháng 8 năm 2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Kếhoạch thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ Chính trịvà Chỉ thị số 21-CT/TU ngày 28 tháng 5 năm 2014 của Ban Thường vụ Thành ủy; tậptrung thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động số 34-CTr/TU ngày 02 tháng 5năm 2008 của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Thông báo kết luận số 30-TB/TWcủa Bộ Chính trị về tình hình giải quyết khiếu nại, tố cáo từ năm 2006 đến nayvà giải pháp trong thời gian tới; báo cáo kết quả thực hiện cho Ủy ban nhân dânThành phố và Thanh tra Thành phố.

1.2. Triển khai thực hiện Luật Tiếp công dân hiệnhành và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thànhphố về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; nhanh chóng kiệntoàn tổ chức và hoạt động của tổ chức tiếp công dân các cấp, các ngành; thựchiện nghiêm chế độ tiếp công dân theo quy định, gắn việc tiếp công dân với việcgiải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân; chú trọng tiếpcông dân tại cơ sở, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của người dân; chủ động đốithoại, vận động, thuyết phục công dân để giải quyết, tháo gỡ kịp thời, hiệu quảcác khiếu kiện, bức xúc của nhân dân.

1.3. Triển khaithực hiện và báo cáo kết quả thực hiện ý kiến kết luận chỉ đạo của Chủ tịch Ủyban nhân dân Thành phố tại Thông báo số 381/TB-VP ngày 23 tháng 5 năm 2014 củaVăn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếunại, tố cáo trên địa bàn Thành phố 5 tháng đầu năm 2014. Giao Thanh tra Thànhphố kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thực hiện, tổng hợp, báo cáo kết quả cho Ủyban nhân dân Thành phố theo quy định.

2. Về công tác giải quyết các vụ việc khiếu nại, tốcáo phức tạp, tồn đọng, kéo dài trên địa bàn Thành phố, yêu cầu lãnh đạo cáccấp, các ngành phải tổ chức quán triệt và xem đây là nhiệm vụ chính trị thườngxuyên, liên tục và dài hạn; các đơn vị phải xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chứcThực hiện Kế hoạch 2100/KH-TTCP ngày 19 tháng 9 năm 2013 của Thanh tra Chínhphủ về tiếp tục kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáophức tạp, tồn đọng và Kế hoạch 631/KH-UBND ngày 13 tháng 02 năm 2014 của Ủy bannhân dân Thành phố về kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tốcáo phức tạp, tồn đọng kéo dài trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; báo cáo kếtquả cho Ủy ban nhân dân Thành phố và Thanh tra Thành phố. Quá trình kiểm tra,xác minh, đề xuất giải quyết đối với các vụ việc khiếu nại phức tạp, tồn đọng,kéo dài, giao Thanh tra Thành phố mời Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Ban Nội chínhThành ủy, Sở Nội vụ cùng tham gia, đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố hướng xửlý dứt điểm; đồng thời đề xuất xử lý đối với các đơn vị không thực hiện hoặcthực hiện chậm chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố, xác định trách nhiệm củangười đứng đầu trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

3. Giao Chủ nhiệm Văn phòng Tiếp công dân Thành phốcăn cứ quy định của Luật Tiếp công dân, xây dựng kế hoạch tiếp công dân định kỳcủa Thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố; báo cáo đề xuất trình Chủ tịch Ủyban nhân dân Thành phố phân công các đồng chí Thường trực Ủy ban nhân dân Thànhphố thực hiện việc tiếp công dân định kỳ hằng tháng theo đúng quy định.

4. Giao Thanh tra Thành phố chủ trì, phối hợp vớiVăn phòng Tiếp công dân Thành phố và các cơ quan chức năng có liên quan đôn đốccác Sở - ngành, quận - huyện triển khai thực hiện chỉ đạo nêu trên của Ủy bannhân dân Thành phố; có kế hoạch kiểm tra, định kỳ báo cáo kết quả cho Ủy bannhân dân Thành phố theo quy định./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Chính phủ;
- Thanh tra Chính phủ;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND Thành phố;
- TTUB: CT, các PCT;
- Cục III Thanh tra Chính phủ;
- Các Ban của Thành ủy;
- UBMTTQ và các Đoàn thể TP;
- Trụ sở Tiếp công dân của Đảng và NN;
- Các Ban của HĐND Thành phố;
- VPUB: CPVP;
- Các Phòng NCTH; PCNC (2b);
- Lưu: VT, (PC/L) D.
(Đính kèm Văn bản số 1009-CV/TU)

CHỦ TỊCH
Lê Hoàng Quân