NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚCVIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4083/NHNN-TDHT
V/v Trả lời CV 232/NHNN-HCM02 ngày 13/2/2007

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2007

Kính gửi: Đ/c Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chinhánh Thành phố Hồ Chí Minh

Về đề nghị của Ngân hàng Nhànước (NHNN) chi nhánh TP Hồ Chí Minh tại công văn số 232/NHNN-HCM02 ngày13/2/2007 “V/v Những vướng mắc khi thựchiện quyết định số 31/2006/QĐ-NHNN ”,Thống đốc NHNN có ý kiến như sau:

1/ Về kiến nghị Sửa đổitiêu chuẩn đã qua khoá đào tạo nghiệp vụ QTDND của Quyết định 31/2006/QĐ-NHNN như sau: “đối với các cán bộ QTDND cơ sở được bầu vào HĐQT và Ban kiểm soát,được bổ nhiệm chức danh Giám đốc, Phó giám đốc nhưng chưa có chứng chỉ nghiệpvụ QTDND thì tối thiểu trong vòng 01 năm phải học qua khoá đào tạo nghiệp vụQTDND”:

Đểchuẩn hoá trình độ cán bộ QTDND, Thống đốc NHNN đã ban hành Quyết định số31/2006/QĐ-NHNN ngày 18/7/2006, do đó việc đề nghị sửa đổi Quyết định số31/2006/QĐ-NHNN như kiến nghị của NHNN chi nhánh TP Hồ Chí Minh là không phù hợp với chủtrương nói trên. Đề nghị NHNN chi nhánh TP Hồ Chí Minh nghiên cứu, chỉ đạo cácQTDND thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

2/ Đềnghị trước mắt chấp thuận chuẩn y những cán bộ trúng cử HĐQT, BKS, Ban điềuhành nhiệm kỳ mới đã có bằng trung cấp chuyên ngành theo quy định nhưng chưaqua khoá đào tạo nghiệp vụ QTDND, các cán bộ này phải hoàn tất khoá đào tạonghiệp vụ QTDND do Vụ các TCTD Hợp tác tổ chức trong năm 2007:

Việc quy định tiêu chuẩn củathành viên HĐQT, BKS và người điều hành QTDND cơ sở đã được quy định cụ thể tạikhoản 1 của các điều 3, 4 và 5 của Quy định về tiêu chuẩn của thành viên Hộiđồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và người điều hành QTDND ban hành kèmtheo Quyết định số 31/2006/QĐ-NHNN ngày 18/7/2006 của Thống đốc NHNN. Tuynhiên, trong năm 2006 tại khu vực TP Hồ Chí Minh chỉ tổ chức được 1 khoá đàotạo nghiệp vụ QTDND; Vì vậy, trước mắt đồng ý cho phép NHNN chi nhánh TP Hồ ChíMinh chấp thuận chuẩn y những cán bộ trúng cử HĐQT, BKS, Ban điều hành nhiệm kỳmới đã có bằng trung cấp chuyên ngành theo quy định nhưng chưa qua khoá đào tạonghiệp vụ QTDND; Tuy nhiên các cán bộ này sẽ phải hoàn tất khoá đào tạo nghiệpvụ QTDND trong năm 2007.

3/ Cho phép những cán bộQTDND đang học lớp trung cấp QTDND do Học viện Ngân hàng Phân viện Phú Yên tổchức được gia hạn bằng trung cấp QTDND đến khi hoàn thành khoá học (tháng3/2009):

Tại khoản 2 điều 6 của Quyđịnh tiêu chuẩn của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát vàngười điều hành QTDND ban hành kèm theo Quyết định số 31/2006/QĐ-NHNN ngày18/7/2006 quy định “Đối với các đối tượng hiện đang tham gia quản trị, kiểmsoát, điều hành tại Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở chưa có bằng tốt nghiệp từtrung cấp trở lên về một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán,kiểm toán, ngân hàng theo quy định tại các Điều 3, 4 và 5 của Quy định này thìphải có kế hoạch học tập để đảm bảo đáp ứng đủ tiêu chuẩn theo quy định; nếuhết nhiệm kỳ vẫn chưa đáp ứng được tiêu chuẩn thì Quỹ tín dụng nhân dân phảitìm người thay thế, trường hợp đặc biệt chưa tìm được người thay thế, Giám đốcNgân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xem xét tìnhhình thực tế để quyết định nhưng chậm nhất đến 31/12/2008 phải thực hiện đúngtiêu chuẩn của Quy định này”. Đối chiếu với quy định trên, nếu đến thờiđiểm hiện nay trong trường hợp đặc biệt QTDND chưa tìm được người thay thế cácđối tượng hiện đang tham gia quản trị, kiểm soát và điều hành tại QTDND cơ sởchưa có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành theo quy định thì trước mắtGiám đốc NHNN chi nhánh TP Hồ Chí Minh vẫn có thể chuẩn y các chức danh trên;đồng thời tiếp tục chỉ đạo triển khai các biện pháp đào tạo, thay thế như quyđịnh nói trên để đảm bảo đến 31/12/2008 thực hiện đúng tiêu chuẩn quy định.Trường hợp đến 31/12/2008 nếu còn QTDND cơ sở nào vẫn còn cán bộ đảm nhiệm cácchức danh trên chưa đáp ứng tiêu chuẩn trình độ theo quy định, NHNN chi nhánhTP Hồ Chí Minh phải báo cáo trình Thống đốc xem xét xử lý cụ thể.

Đề nghị NHNN chi nhánh TP HồChí Minh nghiên cứu triển khai thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;- PTĐ Trần Minh Tuấn (để b/c)
- NHNN chi nhánh các tỉnh, TP
có QTDND (để thực hiện);
- Thanh tra Ngân hàng (để biết);
- Hiệp hội QTDND
- Lưu VP, Vụ TDHT.

TL. THỐNG ĐỐCVỤ TRƯỞNG VỤ CÁC TCTD HỢP TÁCTrần Quang Khánh