BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 4087/LĐTBXH-BHXH
V/v trả lời thắc mắc của công dân

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2010

Kínhgửi: Cổng Thông tin điện tử Chính phủ

Trả lời công vănsố 540/TTĐT-BĐ ngày 24 tháng 8 năm 2010 của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ vềviệc trả lời thư của công dân Nguyễn Thành Tài, trú tại: số nhà 46C, đườngNguyễn Văn Trỗi, phường 15, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, thư đề nghịvề tính thời gian công tác trước năm 1995 để làm cơ sở tính hưởng bảo hiểm xãhội.

Về nội dung này,Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xin được trả lời như sau:

Theo quy địnhtại điểm d khoản 13 Thông tư số 13/NV ngày 04/9/1972 của Bộ Nội vụ về hướng dẫnvà quy định cụ thể về việc tính thời gian công tác của công nhân, viên chức nhànước thìthời gian công nhân, viên chức nghỉ dài hạn không hưởng lương vàthời gian tự tiện bỏ việc không được tính là thời gian công tác, thời gian côngtác trước đó không được tính để hưởng bảo hiểm xã hội.

Như vậy, đốichiếu với quy định trên thì trường hợp của ông Nguyễn Thành Tài, năm 1981 tựnghỉ việc do hoàn cảnh gia đình khó khăn, nên thời gian công tác trước đó khôngđược tính để hưởng bảo hiểm xã hội.

Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội trả lời để Quý cơ quan được biết và thông tin đến bạnđọc./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thanh tra Bộ;
- Lưu: VT, BHXH.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ BẢO HIỂM XÃ HỘI
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Trần Văn Luận