BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4089/BGDĐT-TCCB
V/v: Hướng dẫn thực hiện Thông tư liên tịch số 35/2006/TTLT-BGDĐT-BNV về viên chức làm công tác thiết bị

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2007

Kính gửi:

Ông (Bà) Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh (thành phố) trực thuộc Trung ương

Căn cứ Nghị quyết số 40/2000/QH10 ngày 09/12/2000của Quốc hội; Chỉ thị số 14/2001/CT-TTg ngày 11/6/2001 của Thủ tướng Chính phủvề việc đổi mới chương trình giáo dục phổ thông, ngày 23/8/2006 Liên Bộ Giáodục và Đào tạo, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư liên tịch số 35/2006/TTLT-BGD &ĐT-BNV về hướng dẫn định mức biên chế viên chức ở các cơ sởgiáo dục phổ thông công lập, trong đó đã quy định mức biên chế viên chức làm côngtác thiết bị trong trường phổ thông. Để triển khai thực hiện quy định này, BộGiáo dục và Đào tạo hướng dẫn các địa phương tuyển dụng mới và bồi dưỡng chuẩnhóa viên chức làm công tác thiết bị trong trường phổ thông như sau:

I/ Tiêu chuẩn viên chức làm công tác thiết bị.

1) Về phẩm chất đạo đức, tư tưởng chính trị:

- Chấp hành pháp luật, chủ trương, chính sách củaĐảng và Nhà nước.

- Giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của cán bộviên chức.

- Có trách nhiệm trong công tác.

- Thực hiện kỷ cương, nền nếp, hợp tác trong côngtác.

- Có ý thức tự học, rèn luyện nâng cao phẩm chấtđạo đức, chuyên môn nghiệp vụ, sức khỏe.

2) Về trình độ đào tạo, chuyên môn nghiệp vụ:

a) Về trình độ đào tạo:

- Đối với viên chức làm công tác thiết bị ở trườngtiểu học: có trình độ tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp trở lên.

- Đối với viên chức làm công tác thiết bị ở trườngtrung học cơ sở: có trình độ tốt nghiệp cao đẳng trở lên.

- Đối với viên chức làm công tác thiết bị ở trườngtrung học phổ thông: có trình độ tốt nghiệp đại học.

- Viên chức làm công tác thiết bị ở trường phổthông phải học qua khóa bồi dưỡng và được cấp chứng chỉ về nghiệp vụ công tácthiết bị ở trường phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (nội dung,chương trình, thời gian khóa bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thiết bị từng cấp họcdo Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng và hoàn thành).

b) Về kỹ năng làm việc:

- Lập được kế hoạch chung về việc sử dụng thiết bịtrong trường.

- Lập được báo cáo định kỳ, thường xuyên về côngtác thiết bị.

- Tổ chức quản lý, bảo quản, sử dụng thiết bị, lưugiữ, sử dụng hồ sơ thiết bị khoa học, hợp lý.

- Thành thạo tin học văn phòng, biết khai thác phầnmềm ứng dụng quản lý thiết bị.

- Biết hướng dẫn sử dụng thiết bị khi cần thiết.

- Biết sửa chữa những thiết bị đơn giản.

- Biết tổ chức làm thiết bị đơn giản với vật liệudễ kiếm ở địa phương.

II/ Tổ chức thực hiện:

1) Bộ Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm xây dựngvà ban hành nội dung, chương trình, thời gian các khóa bồi dưỡng nghiệp vụ choviên chức làm công tác thiết bị đối với từng cấp học ở phổ thông, lựa chọn vàgiao nhiệm vụ cho các cơ sở giáo dục tổ chức các khóa bồi dưỡng và cấp chứngchỉ nghiệp vụ công tác thiết bị.

2) Các cơ sở giáo dục được Bộ Giáo dục và Đào tạogiao nhiệm vụ tổ chức các khóa bồi dưỡng nghiệp vụ cho viên chức làm công tácthiết bị triển khai tổ chức các khóa bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu của các địaphương.

3) Các sở giáo dục và đào tạo căn cứ vào văn bảnhướng dẫn này và các văn bản liên quan, tổ chức tuyển dụng và chuẩn hóa đội ngũviên chức làm công tác thiết bị trong các trường phổ thông theo quy định.

a) Đối với những người được tuyển mới có trình độđào tạo quy định tại điểm a, mục 2 của Công văn này phải học qua khóa bồi dưỡngvà được cấp chứng chỉ về nghiệp vụ công tác thiết bị ở trường phổ thông theoquy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

b) Đối với những người đã được tuyển làm viên chứcnhưng chưa có chứng chỉ về nghiệp vụ công tác thiết bị ở trường phổ thông phảitham gia và đạt được yêu cầu khóa bồi dưỡng để nhận được chứng chỉ về nghiệp vụcông tác thiết bị ở trường phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạotrước năm 2010.

Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề phát sinhhoặc khó khăn, vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Giáo dục và Đào tạo để xemxét, giải quyết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ KHTC, Viện CL&CTGD, Cục NG&CBQLGD, Vụ GDTrH, GDTH, ĐH&SĐH (để phối hợp);
- Lưu: VT, Vụ TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Vọng