BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 409/TCHQ-GSQL
V/v hàng tiêu dùng gửi kho ngoại quan và thực hiện Thông tư 21 của Bộ Công Thương

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2013

Kính gửi: CụcHải quan thành phố Hải Phòng

Trả lời công văn số 8470/HQHP-GSQL ngày 25/12/2012của Cục Hải quan thành phố Hải Phòng về vướng mắc đối với hàng hóa gửi kho ngoạiquan chuyển cửa khẩu và thực hiện Thông tư 21/2011/TT-BCT về việc này Tổng cụcHải quan có ý kiến như sau:

1. Căn cứ Điều 25 Nghị định 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ, căn cứ điểm akhoản 1 và điểm b khoản 4 Điều 55 Thông tư 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010của Bộ Tài chính thì hàng hóa thuộc danh mục hàng tiêu dùng được gửi kho ngoạiquan, nhưng không được đưa từ kho ngoại quan vào nội địa.

2. Thông tư 21/2011/TT-BCT ngày 20/5/2011 của BộCông Thương quy định về quản lý hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất thực phẩmđông lạnh (gồm cả gửi kho ngoại quan) không điều chỉnh đối với tổ chức, cá nhânnước ngoài. Tuy nhiên theo Luật Hải quan, Nghị định 154/2005/NĐ-CP của Chính phủvà Thông tư 194/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định và hướng dẫn tổ chức, cánhân nước ngoài được gửi hàng hóa vào kho ngoại quan để chờ xuất đi nước thứba. Hiện nay Tổng cục Hải quan đang xây dựng Thông tư hướng dẫn thực hiện Chỉthị 23/CT-TTg ngày 07 tháng 9 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ, vấn đề này sẽđược lưu ý khi xây dựng Thông tư.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan thành phốHải Phòng biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh