THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 409/TTg-KTN
V/v áp dụng cơ chế chỉ định thầu các dự án chỉnh trang, nâng cấp và tăng cường trật tự đô thị thành phố Hà Nội

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2010

Kínhgửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dânthành phố Hà Nội tại văn bản số 56/TTr-UBND ngày 12 tháng 11 năm 2009; ý kiếncủa Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 9076/BKH-QLĐT ngày 24 tháng 11 năm2009 về việc áp dụng cơ chế chỉ định thầu các dự án chỉnh trang, nâng cấp và tăngcường trật tự đô thị phục vụ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long; Thủ tướng Chính phủ cóý kiến như sau:

Đồng ý về nguyên tắc giao Ủy bannhân dân thành phố Hà Nội quyết định việc triển khai các dự án chỉnh trang, nângcấp và tăng cường trật tự đô thị theo đúng các quy định hiện hành, bảo đảm hiệuquả và phục vụ kịp thời kỷ niệm 1000 năm Thăng Long.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Bộ KH và ĐT;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, TH, ĐP;
- Lưu: VT, KTN (3b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải