THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 409/TTg-QHQT
V/v gia hạn rút vốn AFD đối với dự án Hỗ trợ thể chế và tài chính của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam

Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 2009

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Ngoại giao;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính(công văn số 2153/BTC-QLN ngày 25 tháng 2 năm 2009) về việc gia hạn rút vốnvay Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) đối với dự án Hỗ trợ thể chế và tài chính,Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý gia hạn thời gian rútvốn vay AFD đối với hợp phần Tăng cường năng lực phân tích ngành của Dự án Hỗtrợ thể chế và tài chính của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ViệtNam đến ngày 31 tháng 12 năm 2009.

2. Giao Bộ Tài chính ký văn bảnbổ sung Thỏa ước mở tín dụng với AFD về việc gia hạn rút vốn nêu trên.

3. Ngân hàng Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn chịu trách nhiệm triển khai Dự án đúng tiến độ trong thời giangia hạn nêu trên./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, các PTTg: Nguyễn Sinh Hùng, Phạm Gia Khiêm;
- VPCP: BTCN, các Vụ: TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng