VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂNTỐI CAO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 409/VKSTC-V9
V/v thực hiện phân cấp lý quản cán bộ.

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2010

Kính gửi: Đồng chí Viện trưởng Viện KSND tỉnh,thành phố trự thuộc TW

Ngày 01 tháng 10 năm 2010, Viện trưởng Viện kiểm sát nhândân tối cao đã ký Quyết định số 154/2010/QĐ-VKSTC ban hành Quy chế phân cấp quảnlý công chức trong ngành kiểm sát nhân dân thay thế Quy chế phân cấp quản lýcán bộ được ban hành theo Quyết định số 1183/2007/QĐ-VKSTC ngày 12 tháng 12 năm2007. Viện kiểm sát nhân dân tối cao hướng dẫn một số nội dung sau đây về thựchiện phân cấp quản lý công chức:

1. Việc bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng hoặc Phó Trưởng phòngthực hiện theo Quy trình số 02/VKSTC-TCCB ngày 02 tháng 01 năm 2003, bổ nhiệmKiểm tra viên theo Quyết định số 208/QĐ / 2005/VKSTC-V9 ngày 07 tháng 11 năm2005, bổ nhiệm Kế toán trưởng thực hiện theo Hướng dẫn số 12/HD-TCCB ngày 18tháng 5 năm 2006 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Về số lượng Phó Trưởngphòng, nếu dự kiến bố trí 02 người cho một phòng có dưới 9 chỉ tiêu biên chế,Viện KSND cấp tỉnh báo cáo Viện KSND tối cao, sau khi có ý kiến của Viện KSND tốicao mới thực hiện quy trình bổ nhiệm.

2. Đối với công chức đang giữ chức vụ Viện trưởng hoặc PhóViện trưởng Viện KSND cấp huyện cần luân chuyển, điều động để bổ nhiệm chức vụTrưởng phòng hoặc Phó Trưởng phòng, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đề nghị Viện kiểmsát nhân dân tối cao điều động Viện trưởng hoặc Phó Viện trưởng đó lên công táctại Viện KSND tỉnh. Sau khi có quyết định điều động của Viện KSND tối cao, ViệnKSND tỉnh thực hiện bổ nhiệm Trưởng phòng hoặc Phó Trưởng phòng (tương đương)theo quy định.

3. Việc xử lý kỷ luật đối với công chức là Trưởng phòng hoặcPhó Trưởng phòng có chức danh Kiểm sát viên bằng hình thức cách chức chức vụ(Trưởng phòng hoặc Phó Trưởng phòng), nếu vi phạm đến mức phải cách chức chứcdanh Kiểm sát viên thì Viện kiểm sát nhân dân tỉnh báo cáo Hội đổng tuyển chọnkiểm sát viên để đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tối cao cách chức chức danh Kiểmsát viên theo quy định. Sau khi Viện KSND tối cao cách chức chức danh Kiểm sátviên, Viện KSND tỉnh thực hiện việc cách chức chức vụ đối với công chức đó. Trườnghợp công chức giữ chức vụ Trưởng phòng hoặc Phó Trưởng phòng là Kiểm sát viênvi phạm nhưngchưa đến mức phải cách chức chức danh Kiểm sát viên thì Viện KSNDtỉnh thi hành kỷ luật cách chức chức vụ đang đảm nhiệm đối với công chức đó.

Tất cả các văn bản về công tác cán bộ do Viện kiểm sát nhân dâncấp tỉnh ban hành phải gửi Viện kiểm sát nhândân tối cao để thay báo cáo.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các đồngchí báo cáo Viện kiểm sát nhân dân tối cao (qua Vụ Tổ chức cán bộ) để nghiên cứugiải quyết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu TCCB.


TL. VIỆN TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
Dương Xuân Khinh