BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------
Số: 4090/TCT-CS
V/v: Thuế giá trị gia tăng
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------
Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2013

Kính gửi: Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Quảng Nam.
Tổng cục Thuế nhận được công văn số 75/QĐT-TCKT ngày 21/6/2013 và công văn số 93/QĐT-TCKT ngày 13/8/2013 của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Quảng Nam hỏi về đối tượng chịu thuế GTGT. Về vấn đề này, được sự đồng ý của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
Theo quy định tại Khoản 2 Điều 2 Thông tư số 151/2010/TT-BTC ngày 27/9/2010 của Bộ Tàichính hướng dẫn áp dụng các loại thuế và các khoản nộp ngân sách nhà nước đối với Quỹ phát triển đất thì:
"a) Các hoạt động ứng vốn và hỗ trợ do Quỹ phát triển đất cung cấp theo quy định tại khoản 1 Điều 34 Nghị định số 69/2009/NĐ-CP và khoản 1 Điều 11 Quy chế mẫu về quản lý, sử dụng Quỹ phát triển đất thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.
b) Trường hợp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định ủy thác cho Quỹ đầu tư phát triển hoặc Quỹ tài chính khác của địa phương quản lý Quỹ phát triển đất hoặc Quỹ phát triển đất được nhận ủy thác quản lý, sử dụng vốn từ các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước thì phí dịch vụ ủy thác/nhận ủy thác (trừ phí dịch vụ ủy thác/nhận ủy thác cho vay) thuộc đối tượng chịu thuế GTGT
d) Quỹ phát triển đất thực hiện kê khai, khấu trừ, nộp thuế, hoàn thuế GTGT theo quy định của Luật thuế GTGT và các văn bản hướng dẫn thi hành";
Căn cứ hướng dẫn trên và Hợp đồng ủy thác số 01/2011-HĐUT ngày 05/9/2011 giữa Quỹ Phát triển đất tỉnh Quảng Nam và Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Quảng Nam, nếu theo trình bày của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Quảng Nam được Quỹ Phát triển đất tỉnh Quảng Nam ủy thác thực hiện quy trình "ứng vốn cho các tổ chức để bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư, đầu tư xây dựng các dự án; kiểm tra quá trình sử dụng vốn ứng đúng mục đích, thu hồi vốn đối ứng và phí ứng vốn" là hoạt động ủy thác/nhận ủy thác cho vay thì mức phí ủy thác mà Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Quảng Nam nhận từ hợp đồng này thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.
Tổng cục Thuế trả lời để Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Quảng Nam được biết./.

>> Xem thêm:  Người nước ngoài có được mua đất khu công nghiệp ? Tổ chức nước ngoài mua đất tại Việt Nam ?

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Vụ PC, CST, TCNH-BTC;
- Cục thuế tỉnh Quảng Nam;
- Vụ PC-TCT;
- Website TCT;
- Lưu: VT, CS(4b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

>> Xem thêm:  Mua đất dịch vụ khi chưa có sổ đỏ có hợp pháp không ? Rủi ro khi mua đất đai chưa có sổ đỏ ?