BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------

Số: 4091/TCT-CS
V/v đính chính thông tin

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2010

Kính gửi: Báo Đầu tư

Ngày 7/10/2010trên trang điện tử của báo Đầu tư đưa tin “Truy thu LPTB xe ô tô Kia Morning,Daewoo Matiz và Chevrolet”. Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Ngày 4/10/2010Tổng cục Thuế có công văn số 3916/TCT-CS gửi Cục Thuế các tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương hướng dẫn về lệ phí trước bạ, trong đó có nêu nguyên tắc tínhlệ phí trước bạ theo quy định hiện hành.

Hiện nay đối vớimột số loại xe tải VAN, Bộ Tài chính chỉ đạo Tổng cục Thuế thanh tra, kiểm trađối với các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp xe trong nước, đảm bảo thực hiệnđúng những quy định của pháp luật về thuế để đảm bảo công bằng giữa các doanhnghiệp nhập khẩu xe ô tô với doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp xe ô tô trong nước.

Để đảm bảo thựchiện đúng chính sách thu của nhà nước, Tổng cục Thuế đã chỉ đạo Cục Thuế các địaphương phối hợp với cơ quan Hải quan và cơ quan có chức năng kiểm định xe cơgiới ở địa phương kiểm tra thực tế, xác định và áp dụng tỷ lệ thu lệ phí trướcbạ theo đúng quy định của pháp luật. Trường hợp xe ô tô Chevrolet; loại SparkVAN được xác định là loại xe ô tô chở người tương tự như loại xe thuộc nhóm87.03 của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi thì thu lệ phí trước bạ theo tỷ lệ thu ápdụng đối với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe).

Như vậy, côngvăn 3916/TCT-CS nêu trên của Tổng cục Thuế chỉ trả lời về mặt nguyên tắc, việcthu theo loại xe nào phụ thuộc vào việc kiểm tra, xác định cụ thể của các cơquan chức năng ở địa phương chứ không khẳng định truy thu lệ phí trước bạ nhưbài báo đã nêu.

Tổng cục Thuếthông tin cho Báo Đầu tư được rõ để thông tin được đầy đủ chính xác./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế  (BTC);
- Vụ Pháp chế (TCT);
- Vụ Chính sách thuế (BTC);
- Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Lê Hồng Hải