BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4091/TCT-DNL
V/v: hướng dẫn chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2015

Kính gửi:

- Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

- Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.

Trả lờicông văn số 4096/VNPT-TCKT ngày 20/7/2015 và công văn số 4686/VNPT-KTTC ngày24/8/2015 của Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT) đề nghị hướng dẫn vềhóa đơn GTGT và khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào phát sinh trong giai đoạn táicấu trúc Tập đoàn, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Vềviệc lập hóa đơn GTGT:

Tại điểm b, khoản 7, Điều 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày27/2/2015 của Bộ Tài chính quy định:

Trườnghợp khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ từ 200.000 đồng trở lên mỗi lần ngườimua không lấy hóa đơn hoặc không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế (nếu có) thìvẫn phải lập hóa đơn và ghi rõ "người mua không lấy hóa đơn" hoặc"người mua không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế.

Riêngđối với các đơn vị bán lẻ xăng dầu, nếu người mua không yêu cầu lấy hóa đơn, cuốingày đơn vị phải lập chung một hóa đơn cho tổng doanh thu người mua không lấyhóa đơn phát sinh trong ngày."

Tại điểm b, Khoản 1, Điều 16, Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31tháng 3 năm 2014 quy định về việc lập hóa đơn như sau:

"b)Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợphàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụdùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêudùng nội bộ (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất);xuất hàng hóa dưới các hình thức cho vay, cho mượn hoặc hoàn trả hàng hóa ..."

Căn cứquy định nêu trên và đặc điểm hoạt động kinh doanh dịch vụ viễn thông, công nghệthông tin của Tập đoàn VNPT, Tổng cục Thuế hướng dẫn việc lập hóa đơn đối vớiVNPT (bao gồm các đơn vị trực thuộc, đơn vị thành viên của VNPT) như sau:

a) Đốivới hóa đơn dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin:

Trườnghợp Tập đoàn VNPT cung cấp dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin cước trả trướcthông qua bán thẻ trả trước, thu phí hòa mạng dịch vụ thì Tập đoàn VNPT thực hiệnlập hóa đơn GTGT theo quy định tại điểm b, khoản 7, Điều 3 Thôngtư số 26/2015/TT-BTC nêu trên.

b) Đốivới hóa đơn hàng hóa, dịch vụ khuyến mại theo các chương trình khuyến mại tuânthủ đúng quy định của Nhà nước về khuyến mại:

- Trườnghợp Tập đoàn VNPT khuyến mại bằng hàng hóa (không phân biệt giá trị khuyến mạitrên 200.000 đồng hay dưới 200.000 đồng), khách hàng không lấy hóa đơn thì căncứ các hồ sơ liên quan về chương trình khuyến mại, hợp đồng với khách hàng vàbiên bản giao nhận hàng hóa khuyến mại, cuối mỗi ngày đơn vị bán hàng, cung cấpdịch vụ thuộc Tập đoàn VNPT lập chung một (01) hóa đơn GTGT ghi nhận tổng giátrị khuyến mại cho khách hàng kèm theo bảng kê chi tiết mặt hàng khuyến mại,giá trị khuyến mại cho từng khách hàng.

- Trườnghợp Tập đoàn VNPT khuyến mại bằng dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin chokhách hàng mà khách hàng không lấy hóa đơn (không phân biệt giá trị khuyến mạitrên 200.000 đồng hay dưới 200.000 đồng) thì hàng tháng căn cứ dữ liệu khuyến mạitrên hệ thống tính cước, đơn vị cung cấp dịch vụ thuộc Tập đoàn VNPT lập chungmột (01) hóa đơn GTGT ghi nhận tổng giá trị khuyến mại bằng dịch vụ trong kỳkèm theo bảng kê chi tiết giá trị khuyến mại cho từng khách hàng.

c) Đốivới trường hợp cung cấp dịch vụ ra nước ngoài:

Tại Khoản 1, Điều 5, Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 củaBộ Tài chính quy định:

"1.Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3 Thông tư số 39/2014/TT-BTC như sau:

2.Các loại hóa đơn:

a)Hóa đơn giá trị gia tăng (mẫu số 3.1 Phụ lục 3 và mẫu số 5.1 Phụ lục 5ban hành kèm theo Thông tư này) là loại hóa đơn dành cho các tổ chức khai, tínhthuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ trong các hoạt động sau:

- Bánhàng hóa, cung ứng dịch vụ trong nội địa;

- Hoạtđộng vận tải quốc tế;

- Xuấtvào khu phi thuế quan và các trường hợp được coi như xuất khẩu;

Căn cứcác quy định trên, nếu Tập đoàn VNPT cung cấp các dịch vụ cho đối tác nướcngoài được coi là dịch vụ xuất khẩu, được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% thì Tậpđoàn căn cứ các hồ sơ, tài liệu đối soát xác nhận giá trị dịch vụ cung cấp chođối tác nước ngoài, thực hiện hạch toán doanh thu, kê khai thuế theo quy định.Tập đoàn không phải lập hóa đơn GTGT theo mẫu của Bộ Tài chính cho đối tác nướcngoài.

Nếu Tậpđoàn cung cấp các dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin cho đối tác nướcngoài không thuộc trường hợp áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% nhưng đối tác nướcngoài không lấy hóa đơn thì cuối ngày đơn vị cung cấp dịch vụ thuộc Tập đoànVNPT lập chung một (01) hóa đơn GTGT ghi nhận tổng doanh thu các đối tác nướcngoài không lấy hóa đơn (không phân biệt tổng giá trị hóa đơn trên 200.000 đồnghay dưới 200.000 đồng). Trên hóa đơn GTGT, chỉ tiêu người mua trên hóa đơn ghirõ người mua không lấy hóa đơn".

Tậpđoàn VNPT và các đơn vị kinh doanh dịch vụ trực thuộc Tập đoàn VNPT chịu tráchnhiệm pháp lý về tính chính xác của số liệu về dịch vụ, hàng hóa khuyến mại,doanh thu dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin cung cấp cho đối tác nướcngoài trên các hóa đơn GTGT lập chung. Dữ liệu cung cấp phải đảm bảo lưu trữ đểphục vụ công tác thanh tra, kiểm tra của cơ quan thuế và các cơ quan chức năngkhác

2. Kêkhai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào phát sinh trong giai đoạn bàn giao, tái cấutrúc Tập đoàn VNPT:

Theobáo cáo của Tập đoàn VNPT, thực hiện Quyết định số 888/QĐ-TTG ngày 10/6/2014 củaThủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tập đoàn VNPT giai đoạn2014-2015, Tập đoàn thực hiện sắp xếp, tổ chức lại hoạt động của các đơn vị trựcthuộc kể từ ngày 1/7/2015. Theo đó, Công ty Viễn thông quốc tế (VNPT-I) sẽ tổchức kinh doanh các sản phẩm dịch vụ viễn thông công nghệ thông tin của VNPT vớicác đối tác nước ngoài. Do vậy, VNPT-I tiếp nhận một số mảng kinh doanh dịch vụviễn thông quốc tế của Công ty Viễn thông liên tỉnh-VTN, Công ty Điện toán vàTruyền số liệu-VDC và Công ty Dịch vụ Viễn thông-VNP từ ngày 1/7/2015.

Căn cứquy định tại Chương IX Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 quy địnhvề tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp; Tại Điều 55,Luật Quản lý thuế quy định về hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợptổ chức lại doanh nghiệp và báo cáo của Tập đoàn VNPT về việc thực hiện tái cấutrúc, Tổng cục Thuế hướng dẫn Công ty Viễn thông quốc tế (VNPT-I) thực hiện việckhai, khấu trừ thuế GTGT và hạch toán chi phí đối với các hóa đơn GTGT mua hànghóa, dịch vụ mang tên các đơn vị cũ thuộc Tập đoàn VNPT nhưng sử dụng cho hoạtđộng kinh doanh được chuyển giao sang Công ty Viễn thông Quốc tế (VNPT-I) phátsinh sau ngày 30/6/2015 theo nguyên tắc đã hướng dẫn tại điểm2, công văn số 3022/TCT-DNL ngày 27/7/2015 của Tổng cục Thuế hướng dẫn vềkê khai, khấu trừ thuế GTGT.

Tổngcục Thuế trả lời để Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Tậpđoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Vụ: CS, KK, PC;
- Lưu: VT, DNL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn