BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 4092/TCT-DNL
V/v kê khai, khấu trừ thuế GTGT.

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2015

Kính gửi:

- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Cục thuế Thành phố Hà Nội.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 3352/EVN-TCKT ngày 17/8/2015 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và công văn s 55833/CT-KTT2 ngày 27/8/2015 đề nghị điều chỉnh tỷ lệ nộp thuế tại địaphương nơi có các công ty thủy điện hạch toán phụ thuộc EVN.Về vấn đề này, sau khi xin ý kiến Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiếnnhư sau:

Khoản 4, Điều 4,Chương II Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giátrị gia tăng quy định:

“Đối với điện của các nhà máy thủy điện hạch toán phụ thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam, bao gồm cảđiện của các nhà máy thủy điện hạch toán phụ thuộc các Tổng công ty phát điệnthuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam, giá tính thuế giá trị gia tăng để xác định sốthuế giá trị gia tăng nộp tại địa phương nơi có nhà máy được tính bằng 60% giábán điện thương phẩm bình quân năm trước chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.”

Khoản 13 Điều 7 Mục IChương II Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và hướng dẫn thihành Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiếtvà hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng:

“Đối với điện của các nhà máy thủy điệnhạch toán phụ thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam, bao gồm cả điện của nhà máy thủy điện hạch toán phụ thuộc các tổng công ty phát điện thuộc Tậpđoàn Điện lực Việt Nam, giá tính thuế GTGT để xác định số thuế GTGT nộp tại địaphương nơi có nhà máy được tính bằng 60% giá bán điện thương phẩm bình quân nămtrước, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.”

Năm 2016 là năm kéo dài thời kỳ ổn địnhngân sách giai đoạn 2011-2015, đđảm bảo ổn định ngânsách của các địa phương đã được Quốc hội thông qua, đề nghị Tập đoàn Điện lựcViệt Nam và các công ty thủy điện hạch toán phụ thuộc Tập đoàn Điện lực ViệtNam thực hiện kê khai, nộp thuế GTGT theo đúng hướng dẫn tại Nghị định số209/2013/NĐ-CP của Chính Phủ, Thông tư số 219/2013/TT-BTC Bộ Tài chính sẽnghiên cứu trình cấp có thẩm quyền sửa đổi quy định về hoàn thuế GTGT trong thờigian tới.

Tổng cục Thuế thông báo để Tập đoànĐiện lực Việt Nam, Cục Thuế Thành phố Hà Nội được biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- Vụ PC, CS, TCDN, NSNN (BTC);
- Vụ CS, PC (2b), KK&KTT (TCT);
- Lưu: VT, DNL(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn