BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4092 TCT/NV6
V/v thuế suất thuế GTGT cửa kính khung nhôm

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2003

Kính gửi:

Công ty thương mại Việt Hồng
(70 Hàng Cót, Q. Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội)

Trả lời công văn số 01/10/TCKT /VH ngày 14 tháng 10 năm 2003 của Công ty hỏi về thuế suất thuế GTGT mặt khung nhôm kính, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 2.33 Mục II Phần B Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2000 của Bộ Tài chính và nhóm 7610 của Biểu thuế suất thuế GTGT theo danh mục hàng hoá nhập khẩu (phục lục 4) ban hành kèm theo Thông tư 122/2000/TT-BTC quy định:

- Hoạt động lắp đặt thuộc nhóm thuế suất 5% là hoạt động lắp đặt gắn liền với công trình xây dựng như lắp đặt máy móc, thiết bị, điện, nước, thăng máy, nội thất gắn với công trình xây dựng. Trường hợp bên bán vật tư, hàng hoá thực hiện đồng thời lắp đặt vào công trình xây dựng theo phương thức tính trọn gói trong giá bán hàng hoá thì áp dụng thuế suất theo mặt hàng bán ra.

- Cửa ra vào, cửa sổ, các loại khung cửa và ngưỡng cửa ra vào bằng nhôm áp dụng thuế suất thuế GTGT 10%.

Căn cứ quy định trên:

- Trường hợp Công ty có nhận thầu xây dựng công trình trong đó có cả hoạt động lắp đặt cửa kính, khung nhôm, cửa hoa sắt, lan can Inox gắn liền với công trình xây dựng thì toàn bộ giá trị công trình (bao gồm cả giá trị cửa kính, khung nhôm) được áp dụng thuế suất thuế GTGT 5%.

- Trường hợp Công ty bán cửa kính khung nhôm, cửa hoa sắt, lan can Inox hoặc thực hiện đồng thời lắp đặt vào công trình xây dựng theo phương thức tính trọn gói trong giá bán thì áp dụng thuế suất thuế GTGT 10%.

- Công văn số 5601 TCT/NV6 ngày 12 tháng 10 năm 1999 của Tổng cục Thuế trả lời Công ty là căn cứ Thông tư số 106/1999/TT-BTC ngày 30 tháng 8 năm 1999 của Bộ Tài chính. Tuy nhiên Thông tư số 122/2000/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2001 đã thay thế Thông tư số 106/1999/TT-BTC ngày 30 tháng 8 năm 1999. Do đó việc giảm thuế theo Thông tư số 106/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính không còn thực hiện từ ngày 01 tháng 01 năm 2001.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty thương mại Việt Hồng được biết và thực hiện.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương