VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 4092/VPCP-ĐMDN
V/v điều chỉnh phương pháp sắp xếp, đổi với và phát triển DNNN giai đoạn 2002 - 2005 của UBND tỉnh Sơn La

Hà Nội, ngày 21 tháng 8 năm 2003

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La

Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La (công văn số 1446/UB ngày 11 tháng 7 năm 2003) về điều chỉnh Phương án sắp xếp, đổi mới và phát triển doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2002 - 2005, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:

Đồng ý cổ phần hoá trong năm 2003 trong đó Nhà nước giữ trên 50% vốn điều lệ các Công ty sau: Công ty Vật tư kỹ thuật nông nghiệp, Công ty Thương nghiệp Lòng hồ Sông Đà, Công ty Thương nghiệp Biên giới Sông Mã.

Văn phòng Chính phủ xin báo để Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La biết và thực hiện

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VPCP

PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Minh Thông