BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 4094/LĐTBXH-LĐTL
V/v lấy ý kiến thẩm định dự thảo Tờ trình và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2010

Kínhgửi: Bộ Tư pháp

Thực hiện ý kiếnchỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 1172/VPCP-KGVX ngày 01/10/2010của Văn phòng Chính phủ về giải quyết chính sách lao động tại Tập đoàn Côngnghiệp tàu thủy Việt Nam, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội dự thảo Tờ trìnhvà Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc cho doanh nghiệp, người lao độngthuộc Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam vay để chi trả nợ tiền lương, nợbảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, trợ cấp thôi việc, trợcấp mất việc làm, tạo việc làm, học nghề, gửi lấy ý kiến tham gia của các bộ,ngành, đơn vị liên quan.

Sau khi tổng hợpý kiến tham gia của các cơ quan, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hoàn chỉnhdự thảo hai văn bản nêu trên.

Đề nghị Quý cơquan có ý kiến thẩm định để Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp trìnhThủ tướng Chính phủ./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, Vụ LĐTL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Minh Huân

TỔNGHỢP Ý KIẾN GÓP Ý CỦA CÁC BỘ, NGÀNH

STT

Nội dung

Ý kiến góp ý

Ý kiến của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

1

Về tên gọi

1. Bộ Giao thông vận tải: Đề nghị điều chỉnh tên gọi của dự thảo Quyết định cho phù hợp với Tờ trình Thủ tướng Chính phủ và Điều 1 Quyết định.

2. Ngân hàng Chính sách Xã hội: Phần tiêu đề “Quyết định chính sách đối với việc chi trả nợ tiền lương, nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, trợ cấp thôi việc, mất việc làm, tạo việc làm, học nghề với người lao động thuộc Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam”

Đã tiếp thu ý kiến trên và thể hiện thống nhất tên gọi trong dự thảo Tờ trình và Quyết định

2

Về điều khoản thi hành, nơi nhận

1. Bộ Nội vụ: Đề nghị thực hiện theo đúng quy định tại Điều 78 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

2. Tổng công ty Hàng hải Việt Nam:

- Bổ sung “Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam”

- Bổ sung “Tổng công ty Hàng hải Việt Nam vào nơi nhận”.

1. Tiếp thu ý kiến của Bộ Nội vụ vào khoản 1 Điều 4.

2. Đã bổ sung vào khoản 3 Điều 4, bổ sung Tổng công ty Hàng hải Việt Nam vào nơi nhận

3

Nội dung cho vay tại Điều 1 và Điều 2

1. Bộ Giao thông vận tải đề nghị chỉ nên cho vay để trả nợ lương, nợ bảo hiểm xã hội, nợ bảo hiểm y tế, nợ bảo hiểm thất nghiệp, nợ trợ cấp thôi việc, mất việc làm.

2. Ngân hàng Phát triển Việt Nam có ý kiến bổ sung một số cụm từ.

3. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam: đề nghị nâng thời hạn cho doanh nghiệp vay lên 36 tháng; và đề nghị bổ sung vay vốn hỗ trợ học nghề và tạo việc làm đối với người lao động bị mất việc tại các đơn vị đã được chuyển giao cho Tổng công ty Hàng hải Việt Nam theo Quyết định số 926/QĐ-TTg .

4. Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam đề nghị thời hạn vay là 24 tháng, không khống chế mức nợ.

5. Ngân hàng Chính sách Xã hội: đề nghị tại Điều 2 sửa “Điều kiện vay vốn ngoài điều kiện theo quy định đối với người vay vốn từ Quỹ Quốc gia về việc làm thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia về việc làm, người vay vốn phải có thêm hợp đồng lao động (bản sao công chứng) và bản thanh lý hợp đồng lao động với đơn vị cũ (nơi người lao động bị mất việc làm)”.

1. Bộ LĐTBXH không đồng tình vì căn cứ tình hình hiện tại có rất nhiều người lao động của Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam bị mất việc làm đang có nhu cầu học nghề, tuy nhiên không có tiền để chi trả học phí.

2. Sau cuộc họp trao đổi với Bộ Tư pháp và Văn phòng Chính phủ về dự thảo Quyết định, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã hoàn thiện lại từ ngữ trong dự thảo Quyết định, có tiếp thu các góp ý của Ngân hàng vào dự thảo Quyết định.

3. Bộ đã tiếp thu và chỉnh sửa lại dự thảo, có nói rõ đối tượng gồm cả các đơn vị chuyển giao theo Quyết định 926/QĐ-TTg Riêng về thời hạn vay, Bộ vẫn giữ nguyên vì theo các ngân hàng thì thời hạn vay 3 năm là cho đầu tư trung hạn, hơn nữa nếu sau một năm các doanh nghiệp chưa có khả năng trả nợ thì vẫn có thể yêu cầu ngân hàng cho đáo nợ.

4. Bộ giữ thời hạn vay là 12 tháng như giải trình bên trên.

5. Bộ đã tiếp thu trong dự thảo.

4

Nội dung điều 3 trách nhiệm của các cơ quan đơn vị

1. Bộ Giao thông vận tải đề nghị bỏ đối tượng là Bộ Giao thông vận tải tại khoản 3.

2. Ngân hàng Chính sách Xã hội: đề nghị viết như sau “Ngân hàng Chính sách Xã hội cân đối các nguồn vốn trong kế hoạch và tổ chức thực hiện cho vay theo quy định tại Điều 2 Quyết định này”

Bộ đã tiếp thu trong dự thảo Quyết định

5

Các nội dung khác

Chỉnh sửa các lỗi chính tả, câu chữ, đánh số thứ tự

Đã tiếp thu và hoàn thiện trong Dự thảo

- Bộ đã căn cứcác góp ý vào dự thảo Tờ trình và Quyết định để hoàn thiện lại dự thảo Tờ trình.

- Văn bản góp ýcủa các Bộ, ngành, đơn vị được gửi kèm.