B K HOẠCH VÀ ĐU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4095/BKHĐT-ĐTNN
V/v góp ý mục tiêu dự án của Chi nhánh Công ty TNHH Emivest Việt Nam

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2015

Kínhgửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 1758/KHĐT-ĐTNN ngày 27 tháng 5năm 2015 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội và hồ sơ kèm theo đề nghịgóp ý kiến về nghề kinh doanh và mục tiêu dự án của Chi nhánh Công ty TNHHEmivest Việt Nam tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 37 Luật Doanh nghiệp số2005, “chi nhánh là đơn vị phụ thuộc củadoanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanhnghiệp kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chinhánh phải phù hợp với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.”

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 60 Luật Đầu tư s 2005, Nhà đầu tư được trực tiếp hoặcthông qua đại lý đ tiêu thụ sản phẩm tại ViệtNam mà không bị giới hạn về địa bàn tiêu thụ; được làm đại lý tiêu thụ sản phẩm cho các tổ chức, cá nhân kháccó cùng loại sản phẩm sản xuất tại Việt Nam.

Theo Giấy chứng nhận đầu tư số 471043000005 chứng nhậnlần đầu ngày 04 tháng 12 năm 2006, chứng nhận thay đổi lầnthứ 10 ngày 12 tháng 11 năm 2014, y ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đã cho phép Công ty TNHH Emivest Việt Namđầu tư trại p trứng gà, vịt và trại sản xuất gà,vịt giống; giao nuôi gia công gà, vịt thịt, gà, vịt ging và gà, vịt đẻ ly trứng, giao gia công ấp trứng gà,trứng vịt; giao gia công,chế biến thịt gà, thịt vịt đ cung cấp các sản phm gia cầm sạch cho thị trường, giaogia công chế biến heo ging, heo thịt tại những địa đim nằm trong vùng quy hoạch phát trin chăn nuôi, thực hiện quyền nhập khẩu(không thực hiện quynphân phi) các hàng hóa dành cho thú y (mã HS kèm theo)”.

Theo đó, Chi nhánh Công ty TNHH Emivest Việt Nam tạiHà Nội “bán các sản phm do Công ty sản xut”; “giao gia công nuôi gà thịt và sản xuất trng gà”; “giao gia công chế biến thịt gà đ cung cấp các sản phm gia cầm sạch cho thị trường” là không trái với các quy định nêu trên.

Với mục tiêu nêu trên, đề nghị căn cứ ý kiến thẩm tracủa Bộ Công Thươngvề việcđáp ứng các điều kiện đối vi ngànhnghề kinh doanh thuộc lĩnh vực đầu tưcó điều kiện khi xem xét cấp Giấy chứng nhận đầu tư thành lậpchi nhánh.

Trên đây là ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để Quý Sở tham khảo,nghiên cứu và trình Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội xemxét, quyết định theo thẩm quyền./.

Nơi nhận:
- Như trên;
-
UBND thành phố Hà Nội;
-
Vụ GS&TĐĐT;
-Lưu: VT, Cục ĐTNN.

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Đỗ Nhất Hoàng