BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4095/TCT-CS
V/v: vướng mắc về hóa đơn

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2010

Kính gửi: Ban biên tập Trang thông tin điệntử - Cục Tin học và Thống kê Tài chính

Trả lời thư của độcgiả về một số vướng mắc khi áp dụng Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, Tổng cục Thuế có ý kiến nhưsau:

1. Về mất hóađơn mua hàng:

Tại Điều 22 Thôngtư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghịđịnh số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hànghóa, cung ứng dịch vụ quy định:

"1. Tổ chức,hộ, cá nhân kinh doanh nếu phát hiện mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập hoặc chưalập phải lập báo cáo về việc mất, cháy, hỏng và thông báo với cơ quan thuế quảnlý trực tiếp (mẫu số 3.8 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này) chậm nhấtkhông quá năm (05) ngày kể từ ngày xảy ra việc mất, cháy, hỏng hóa đơn.

2. Trường hợp khibán hàng hóa, dịch vụ người bán đã lập hóa đơn theo đúng quy định nhưng sau đóngười bán hoặc người mua làm mất, cháy, hỏng liên 2 hóa đơn bản gốc đã lập thìngười bán và người mua lập biên bản ghi nhận sự việc, trong biên bản ghi rõ liên1 của hóa đơn người bán hàng khai, nộp thuế trong tháng nào, ký và ghi rõ họtên của người đại diện theo pháp luật (hoặc người được ủy quyền), đóng dấu (nếucó) trên biên bản và người bán sao chụp liên 1 của hóa đơn, ký xác nhận củangười đại diện theo pháp luật và đóng dấu trên bản sao hóa đơn để giao cho ngườimua. Người mua được sử dụng hóa đơn bản sao kèm theo biên bản về việc mất,cháy, hỏng liên 2 hóa đơn để làm chứng từ kế toán và kê khai thuế. Người bán vàngười mua phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của việc mất, cháy, hỏng hóađơn."

Nội dung quy địnhnêu trên là phù hợp với khoản 2, Điều 40 Luật Kế toán là "Tài liệu kế toánlưu trữ phải là bản chính. Trường hợp tài liệu kế toán bị tạm giữ, bị tịch thuthì phải có biên bản kèm theo bản sao chụp có xác nhận; nếu bị mất hoặc bị hủyhoại thì phải có biên bản kèm theo bản sao chụp hoặc xác nhận." và khoản1, khoản 3 Điều 41 Luật kế toán: "Công việc kế toán trong trường hợp tàiliệu kế toán bị mất hoặc bị hủy hoại. Khi phát hiện tài liệu kế toán bị mất hoặcbị hủy hoại, đơn vị kế toán phải thực hiện ngay các công việc sau đây:

1. Kiểm tra, xácđịnh và lập biên bản về số lượng, hiện trạng, nguyên nhân tài liệu kế toán bị mấthoặc bị hủy hoại và thông báo cho tổ chức, cá nhân có liên quan và cơ quan nhànước có thẩm quyền;

3. Liên hệ với tổchức, cá nhân có giao dịch tài liệu, số liệu kế toán để được sao chụp hoặc xácnhận tài liệu kế toán bị mất hoặc bị hủy hoại;"

2. Về mức phạt tiềntrong xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn:

Tại Điều 12 Nghịđịnh số 185/2004/NĐ-CP ngày 4/11/2004 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạmhành chính trong lĩnh vực kế toán có quy định:

"Điều 12. Vi phạm quy định về bảo quản,lưu trữ tài liệu kế toán

1. Phạt tiền từ 2.000.000đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Đưa tài liệu kếtoán vào lưu trữ chậm quá 12 tháng so với thời hạn quy định;

b) Lưu trữ tài liệukế toán không đầy đủ theo quy định;

c) Bảo quản tài liệukế toán không an toàn, để hư hỏng, mất mát tài liệu trong thời hạn lưu trữ".

Tại Điều 5, Nghịđịnh số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hànghóa, cung ứng dịch vụ có quy định:

Điều 34. Xử phạt các hành vi vi phạm quy địnhvề sử dụng hóa đơn của người mua

1. Phạt tiền từ 1.000.000đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi làm mất hóa đơn đã lập (liên giao chongười mua) để hạch toán kế toán, kê khai thuế và thanh toán vốn ngân sách.

2. Phạt tiền từ 10.000.000đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp, trừtrường hợp quy định tại khoản 3 Điều này.

3. Phạt tiền từ 20.000.000đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng hóa đơn lập khống.

Do hóa đơn là loạichứng từ kế toán bắt buộc theo quy định của Luật kế toán. Vì vậy, làm mất liêngiao cho người mua đã lập thì bị phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồngthống nhất với mức phạt đối với hành vi làm mất chứng từ tài liệu kế toán trongthời hạn lưu giữ theo quy định.

Tổng cục Thuế thôngbáo Ban biên tập Trang thông tin điện tử trên Internet - Cục Tin học và Thống kêtài chính biết để trả lời bạn đọc.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC-BTC,
- Vụ PC - TCT;
- Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Lê Hồng Hải