BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------

Số: 4097/BTNMT-CNTT
V/v lưu trữ, quản lý cơ sở dữ liệu đất đai

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2012

Kính gửi: SởTài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Căn cứ Nghị định số 102/2008/NĐ-CP ngày 15/9/2008của Chính phủ và Thông tư 07/2009/TT-BTNMT ngày 10/7/2009 của Bộ trưởng Bộ Tàinguyên và Môi trường quy định chi tiết một số điều của Nghị định số102/2008/NĐ-CP về việc thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu về tàinguyên và môi trường;

Để thực hiện công tác thu thập, quản lý, lưu trữ,khai thác và sử dụng dữ liệu tài nguyên và môi trường đúng quy định, Bộ Tàinguyên và Môi trường hướng dẫn quy định trách nhiệm quản lý, lưu trữ tài liệu,cơ sở dữ liệu đất đai và các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của ngành tàinguyên và môi trường như sau:

1. Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất:

Lưu trữ, quản lý tài liệu đất đai, cơ sở dữ liệuđất đai. Định kỳ giao nộp cơ sở dữ liệu đất đai, tài liệu quản lý đất đai dạngsố cho Trung tâm Công nghệ thông tin thuộc Sở (được quy định trong Quy chế thuthập, quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng dữ liệu tài nguyên và môi trườngdo Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phê duyệt).

2. Trung tâm Công nghệ thông tinthuộc Sở:

Định kỳ tiếp nhận cơ sở dữ liệuđất đai, tài liệu quản lý đất đai dạng số và các tài liệu, cơ sở dữ liệu thuộccác lĩnh vực quản lý của ngành tài nguyên và môi trường (được quy định trongQuy chế thu thập, quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng dữ liệu tài nguyên vàmôi trường do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phê duyệt)để xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường cấp tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương phục vụ yêu cầu công tác quản lý nhà nước, các tổ chức, cánhân theo đúng quy định hiện hành.

Sở Tài nguyên và Môi trường cáctỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ nội dung trên chỉ đạo Văn phòngĐăng ký quyền sử dụng đất, Trung tâm Công nghệ thông tin thuộc Sở tổ chức thựchiện công tác lưu trữ, quản lý, xây dựng, khai thác cơ sở dữ liệu tài nguyên vàmôi trường đúng theo quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để phối hợp chỉ đạo);
- Tổng cục Quản lý đất đai;
- Lưu: VT, CNTT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Linh Ngọc