VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 4097/VPCP-KGVXV/v chủ trương lập Quy hoạch tổng thể di tích quốc gia đặc biệt hang Con Moong, tnh Thanh Hóa

Hà Nội, ngày 30 tháng05 năm 2016

Kính gửi:

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;-

Xét đề nghị của Bộ Văn

1. Đồng ý chủ trương giao nhThanh Hóa.

2. Giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phốihợp với các cơ quan liên quan tổ chức thẩm định Nhiệm vụ quy hoạch và Đồ án Quyhoạch tổng thể di tích quốc gia đặc biệt hang Con Moong theo quy định hiệnhành; trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Văn


- Thủ tướng Chính phủ (đ b/c); TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTN, KTTH, V.III;- Lưu: VT, KGVX(3), đdt.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định