VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4098/VPCP-KTN
V/v chủ trương đầu tư nâng cấp quốc lộ 1A đoạn phía Bắc tỉnh Thừa Thiên Huế theo hình thức BOT

Hà Nội, ngày 21 tháng 6 năm 2011

Kính gửi:

- Các Bộ: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnhThừa Thiên Huế (công văn số 1286/UBND-XDGT ngày 15 tháng 4 năm 2011) và ý kiếncủa các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 2943/BKHĐT-GSTĐĐT ngày 13 tháng 5năm 2011), Giao thông vận tải (công văn 3119/BGTVT-KHĐT ngày 31 tháng 5 năm2011) và Tài chính (công văn số 6416/BTC-ĐT ngày 18 tháng 5 năm 2011) về chủtrương đầu tư nâng cấp quốc lộ 1A đoạn cửa ngõ phía Bắc tỉnh Thừa Thiên Huếtheo hình thức BOT, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Về nguyên tắc, đồng ý đầu tư Dự ánnâng cấp quốc lộ 1A đoạn cửa ngõ phía Bắc tỉnh Thừa Thiên Huế theo hình thứcBOT. Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Bộ Giao thông vận tải làmrõ tính khả thi của việc lập trạm thu phí hoàn vốn dự án BOT, đảm bảo phù hợpvới quy định tại Thông tư số 90/2004/TT-BTC ngày 07 tháng 9 năm 2004 của Bộ Tàichính; triển khai thực hiện Dự án theo đúng quy định tại Nghị định số 108/2009/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2009 và Nghị định số 24/2011/NĐ-CP ngày 05tháng 4 năm 2011 của Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo đểỦy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liênquan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, các PCN: Văn Trọng Lý, Phạm Văn Phượng, Cổng TTĐT;
các Vụ: KTTH, ĐP, TH;
- Lưu: VT, KTN (4), C 18

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý