BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4099 TC/NSNN
V/v Về kinh phí khắc phục hậu quả thiên tai

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2003

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Từ đầu năm đến nay thời tiết diễn biến bất thường, hạn hán, lốc xảy ra tại một số vùng trong cả nước (các tỉnh miền núi phía bắc có lốc và mưa đá, các tỉnh miền trung, Tây nguyên hạn hán kéo dài) gây thiệt hại về người và tài sản của Nhà nước và nhân dân. Theo dự báo của cơ quan Khí tượng thuỷ văn, trong thời gian tới thời tiết có khả năng còn diễn biến phức tạp, nắng nóng có thể kéo dài trên diện rộng. Để kịp thời ứng phó với mọi tình huống xảy ra, Bộ Tài chính đề nghị Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện một số việc sau đây:

1. Khi có thiên tai, lũ lụt, hạn hán hoặc thiếu đói xảy ra, các địa phương phải chỉ đạo các ngành liên quan nắm cụ thể tình hình thiệt hại về người, tài sản của Nhà nước và nhân dân, trên cơ sở đó chủ động có biện pháp kịp thời để khắc phục hậu quả nhằm sớm ổn định sản xuất và đời sống của nhân dân.

2. Về nguồn lực:

Ngoài việc huy động nội lực của dân và sự đóng góp của cộng đồng. các tỉnh phải chủ động sử dụng từ nguồn ngân sách địa phương, đã được Chính phủ giao để xử lý, nhất là nguồn chi sự nghiệp kinh tế, đảm bảo xã hội và nguồn dự phòng. Trường hợp do nguồn thu chưa tập trung kịp, địa phương cần làm việc với Kho bạc Nhà nước để tạm ứng vốn nhàn rỗi hoặc đề nghị Bộ Tài chính tăng tiến độ trợ cấp. Tuyệt đối không để tình trạng hậu quả thiên tai kéo dài làm ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của nhân dân do thiếu kinh phí.

3. Báo cáo kịp thời tình hình và biện pháp xử lý khắc phục hậu quả thiên tai, cứu trợ xã hội ở địa phương với các Bộ có liên quan và Thủ tướng Chính phủ để có biện pháp khắc phục kể cả đề nghị xử lý về mặt tài chính; trong trường hợp đặc biệt khó khăn về nguồn kinh phí do thiên tai xảy ra trên diện rộng nhu cầu khắc phục vượt quá khả năng của địa phương.

KT BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Tá