BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4099/TCHQ-KTTT
V/v MS-TS camera quan sát

Hà Nội, ngày 21 tháng 8 năm 2003

Kính gửi:

- Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh
- Công ty cổ phần An Bảo
(341 Nguyễn Trãi. Q.1. TP. Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số 130603/AB-TCHQ ngày 09 tháng 6 năm 2003 Công ty cổ phần An Bảo về mã số và thuế suất thuế nhập khẩu đối với mặt hàng camera quan sát VCB-3442P nhập khẩu theo tờ khai hải quan số 17462/nhập khẩu/KINH DOANH/SBTSN ngày 8 tháng 10 năm 2002 tại Hải quan thành phố Hồ Chí Minh, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ công văn số 7880 TC/TCT ngày 18 tháng 7 năm 2002 của Bộ Tài chính.

- Mặt hàng camera vô tuyến truyền hình (phân nhóm 8525.30) là các camera ghi hình, đã hoặc chưa được gắn với dụng cụ để điều khiển từ xa tiêu cự và màng ngăn cũng như để điều chỉnh từ xa việc vận động ngang dọc của camera (ví dụ: camera sử dụng trong các trường quay, phỏng vấn, mục đích công nghiệp hoặc khoa học, kiểm tra phương tiện giao thông...)

- Các loại camera khác không đáp ứng tiêu chuẩn trên, thuộc phân nhóm 8525.40.

Tổng cục Hải quan thông báo Công ty cổ phần An Bảo biết và phối hợp với Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh để thực hiện.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KTTT XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn