BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 40TCT/NV2
V/v chính sách thuế

Hà Nội, ngày 03 tháng 1 năm 2003

Kính gửi:

Ban quản lý các dự án 18
Đường 19-8 Phường Mai Dịch, Quận cầu Giấy, Hà Nội

Trả lời công văn số 3995/TCKT-VP ngày 08/11/2002 của Ban quản lý dự án 18 về thu nhập của một số cán bộ được cử đến làm việc cho đơn vị nước ngoài, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Trường hợp một số cán bộ của Ban quản lý các dự án 18 được cử đến làm việc cho văn phòng tư vấn nước ngoài ở Việt Nam. Thu nhập của những cán bộ này do văn phòng tư vấn trực tiếp thanh toán đến từng người lao động. Nếu số thu nhập thực nhận của cá nhân đến mức chịu thuế, thì cá nhân phải kê khai nộp thuế TNCN thông qua cơ quan chi trả thu nhập hoặc cá nhân nộp thuế thu nhập trực tiếp cho cơ quan thuế theo chế độ quy định. Số thu nhập còn lại thuộc quyền phân phối, sử dụng của cá nhân và đơn vị quản lý lao động.

Tổng cục thuế trả lời để Ban quản lý các dự án 18 được biết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc