BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 41/BGTVT-KCHT
V/v: Thoả thuận xây dựng đường dây điện 110KV vượt qua đường Hồ Chí Minh, tỉnh Hoà Bình.

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2009

Kínhgửi: Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng điện 1

Bộ GTVT nhận được Công văn số 2409/CV-TVD1 -XN1 ngày 29/12/2008 của Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng điện 1 vềviệc thoả thuận xây dựng tuyến đường dây điện 110 kV vuợt qua đường Hồ Chí Minhtại Km 465+250 thuộc địa phận tỉnh Hoà Bình và Công văn số 5273/CĐBVN-GT ngày15/12/2008 của Cục Đường bộ Việt Nam trả lời đề nghị của Công ty Cổ phần tư vấnxây dựng điện 1. Sau khi xem xét các tài liệu liên quan, Bộ GTVT có ý kiến nhưsau:

1. Về nguyên tắc, chấp thuận chophép xây dựng đường dây điện 110 KV vượt qua đường Hồ Chí Minh tại Km 465+250do Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng điện 1 lập trong hồ sơ gửi kèm Công văn số 1870/CV-TVĐ1 -XN1 ngày 01/10/2008.

2. Khi thực hiện dự án, yêu cầuChủ công trình và Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng điện 1 cần tuân thủ các quyđịnh của Nghị định 186/2004/NĐ-CP ngày 05/11/2004 của Chính phủ về “Quy định vềquản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ” và các quy định phápluật về điện lực. Đồng thời, yêu cầu Chủ công trình phải có cam kết di dời mộtbộ phận công trình hay toàn bộ công trình có ảnh hưởng đến điều kiện khai thácan toàn giao thông trên đường Hồ Chí Minh khi ngành giao thông vận tải có nhucầu mở rộng, nâng cấp đường tuyến đường này theo quy hoạch. Chủ công trình chịutrách nhiệm toàn bộ kinh phí di dời công trình khi có yêu cầu của cơ quan thẩmquyền đường bộ.

3. Cục Đường bộ Việt Nam cótrách nhiệm cấp giấy phép cho đơn vị thi công và kiểm tra việc thực hiện dự ánxây dựng đường dây điện 110 KV vượt qua đường Hồ Chí Minh tại Km 465+250 trênđịa phận tỉnh Hoà Bình theo đúng thoả thuận với Bộ Giao thông vận tải./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Cục Đường bộ Việt Nam;
- Lưu: VT, KCHT (2).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Mạnh Hùng