BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI
TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 41/BHXH-CĐBHXH
V/v cấp thẻ BHYT cho người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2015

Kính gửi:

- Bảo hiểm xã hội quận huyện thị xã
- Các phòng nghiệp vụ

Thực hiện Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) sửa đổi bổ sungnăm 2014 về việc cấp thẻ BHYT cho người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấptuất hàng tháng. Trong quá trình thực hiện phát sinh vướng mắc, BHXH thành phốHà Nội hướng dẫn BHXH quận, huyện, thị xã (sau đây gọi chung là BHXH huyện) thựchiện như sau:

1 .Trường hợp người hưởng trợ cấp tuất hàng thángtừ 02 định suất tuất trở lên

Do dữ liệu không xác định được nên BHXH thành phố thựchiện in thẻ BHYT theo số định suất được hưởng. Vì vậy, khi trả thẻ BHXH huyệnphối hợp với Ủy ban nhân dân xã, phường,thị trấn thực hiện rà soát dữ liệu trả 01 thẻ, giữ lại 01 thẻ và lập danh sáchgửi về BHXH thành phố (phòng Thu). Phòng Thu thực hiện cắt giảm thẻ BHYT trongphần mềm SMS và chuyển thẻ đã in về phòng Cấp sốthẻ hủy theo quy định.

2. Trường hợp một sốtuất có nhiều định suất (có danh sách kèm theo)

BHXH thành phố tạm thời chưa thực hiện in thẻ BHYT đốivới những trường hợp này. BHXH huyện thựchiện kiểm tra hồ sơ, lập danh sách đề nghị tách định suất tuất chuyển phòng Chếđộ BHXH thực hiện (nộp kèm hồ sơ gốc).

Căn cứ danh sách đề nghị tách định suất tuất doBHXH huyện chuyển đến phòng Chế độ thực hiện đề nghị cấp thẻ BHYT đối với nhữngtrường hợp này theo quy trình quy định.

3. Đối với những trường hợp phát sinh mới:

Căn cứ dữ liệu chi trả hàng tháng, trường hợp ngườihưởng trợ cấp tuất hàng tháng đủ điều kiện cấp thẻ BHYT, phòng Chế độ thực hiệnđề nghị cấp thẻ BHYT theo quy định.

Yêu cầu các phòng nghiệp vụ, Bảo hiểm xã hội quận, huyện,thị xã thực hiện các nội dung nêu trên trước ngày 19/01/2014, trong quátrình thực hiện nếu có vấn đề vướng mắc phản ánh kịp thời về BHXH thành phố(Phòng Chế độ) tổng hợp trình Giám đốc xem xét giải quyết./.


Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc (để báo cáo)
- Lưu VT, CĐ BHXH.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Huỳnh Thị Mai Phương