BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 41/BNN-TCCB
V/v. Thực hiện Nghị định số 199/2013/NĐ-CP của Chính phủ

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2014

Kínhgửi: Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ

Ngày 26/11/2013, Chính phủ ban hànhNghị định số 199/2013/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấutổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (sau đây gọi tắt là Nghịđịnh 199/2013/NĐ-CP ) thay thế Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 củaChính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nôngnghiệp và Phát triển Nông thôn và Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 củaChính phủ sửa đổi Điều 3 của Nghị định số 01/2008/NĐ-CP Trong khi chờ Bộtrưởng ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổchức của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ, Bộ yêu cầu:

1. Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộtiếp tục thực hiện các Quyết định của Bộ trưởng quy định chức năng, nhiệm vụ,quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan, đơn vị đến khi Bộ trưởng ban hànhQuyết định mới theo quy định tại Nghị định 199/2013/NĐ-CP của Chính phủ.

2. Từ ngày 15/01/2014, Nghị định 199/2013/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực thi hành. Vì vậy, các văn bản do cơ quan, đơn vị soạnthảo, ban hành phải sử dụng tên gọi Nghị định số 199/2013/NĐ-CP làm cơ sở pháplý thay cho tên của Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 và Nghị định số75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ.

3. Văn phòng Bộ có trách nhiệmhướng dẫn về ký hiệu văn bản và tên viết tắt của 02 đơn vị có tên mới trongNghị định, gồm: Cục Chế biến nông lâm thủy sản và nghề muối và Vụ Quản lý doanhnghiệp trong các văn bản hành chính của Bộ.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị tổ chứcthực hiện theo quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng (để b/c);
- Đảng ủy Bộ;
- Công đoàn ngành NN&PTNT;
- Công đoàn CQ Bộ;
- Đoàn TNCS HCM Bộ;
- Lưu: VT, TCCB.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
Nguyễn Minh Nhạn