BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 41/BXD-HĐXD
V/v: Góp ý kiến về nội dung cấp giấy chứng nhận đầu tư dự án Bệnh viện đa khoa tư nhân Nhân Đức tại phường 12, thành phố Vũng Tàu

Hà Nội, ngày 05 tháng 3 năm 2009

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 370/SKHĐT- ĐTKT ngày20/02/2009 của Quý Sở về việc góp ý kiến nội dung cấp giấy chứng nhận đầu tư dựán Bệnh viện đa khoa tư nhân Nhân Đức tại phường 12, thành phố Vũng Tàu, tỉnhBà Rịa - Vũng Tàu của Công ty cổ phần Biển Đông. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xâydựng có một số ý kiến như sau:

1. Về hồ sơ của dự án:

- Theo quy định tại Điều 29 của Luật Đầu tư, dự án xây dựngBệnh viện đa khoa tư nhân Nhân Đức tại phường 12, thành phố Vũng Tàu, tỉnh BàRịa - Vũng Tàu của Công ty cổ phần Biển Đông thuộc diện được xem xét để cấpgiấy chứng nhận đầu tư;

- UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã có văn bản số 2175/UB-VPngày 13/5/2003 về việc thành lập Bệnh viện đa khoa tư nhân phụ sản và nhi đồngNhân Đức.

Ngày 22/01/2009, UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã có văn bản số 540/UBND . VP về việc thay đổi quy mô từ 100 giường lên 300 giường của Bệnh việnđa khoa Nhân Đức tại đường 3-2, thành phố Vũng Tàu;

- Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu có văn bản số 2240/SXD-KTQH ngày 12/9/2008 về việc thoả thuận địa điểm lại, lập dự án đầu tưxây dựng Bệnh viện đa khoa Nhân Đức tại đường 3-2, phường 12, thành phố VũngTàu;

- Theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4903000018 doSở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu cấp ngày 04/9/2008, (đăng ký thayđổi lần thứ 8), Công ty cổ phần Biển Đông có ngành nghề kinh doanh phù hợp vớimục tiêu đầu tư của dự án này;

2. Lưu ý nhà đầu tư:

- Theo quy định tại Điều 47 Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày22/9/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Đầutư, trong hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư, không yêu cầu nhà đầu tưlập dự án đầu tư, chỉ cần có giải trình kinh tế- kỹ thuật của dự án.

Trong giải trình kinh tế - kỹ thuật, nhà đầu tư cần tínhtoán, xác định quy mô xây dựng công trình phù hợp nhằm đảm bảo hoạt động củabệnh viện cho hiện tại và dự kiến mở rộng trong tương lai và phù hợp với quyhoạch xây dựng của khu vực dự án, được cơ quan quản lý ngành Y tế và cơ quan quảnlý quy hoạch kiến trúc của địa phương có ý kiến chấp thuận;

- Nhà đầu tư cần có báo cáo tài chính những năm gần nhất đểchứng minh khả năng tài chính đảm bảo việc thực hiện dự án; làm rõ các giảipháp về xây dựng hạ tầng kỹ thuật của dự án và sự kết nối với hệ thống hạ tầngkỹ thuật của khu vực để quá trình quản lý, khai thác bệnh viện bảo đảm an toànvệ sinh và môi trường;

- Sau khi được cấp chứng nhận đầu tư, chủ đầu tư tiến hànhtriển khai thực hiện các bước tiếp theo của dự án phải tuân thủ quy định củaLuật Xây dựng và các văn bản hướng dẫn.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về việc xin cấp giấychứng nhận đầu tư của dự án, đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa- VũngTàu yêu cầu nhà đầu tư giải trình, bổ sung thêm vấn đề trên, tổng hợp trình Uỷ bannhân dân tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu xem xét, cấp giấy chứng nhận đầu tư cho dự ántheo thẩm quyền.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, Vụ QLHĐXD (TTH - 03).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
Trần Ngọc Thiện