BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 41/BXD-KTXD
V/v: Thanh toán, quyết toán hợp đồng.

Hà Nội, ngày 02 tháng 3 năm 2009

Kínhgửi: Công ty cổ phần Xây dựng Số 2- Tổng công ty Xây dựng Hà Nội

Trả lời Văn bản số 64/CV ngày25/2/2009 của Công ty cổ phần Xây dựng Số 2 thuộc Tổng công ty Xây dựng Hà Nộiđề nghị hướng dẫn thanh toán, quyết toán khối lượng thi công xây dựng khi đượcphép tạm dừng thi công, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau :

Theo quy định về quản lý chi phíđầu tư xây dựng công trình: Đối với hợp đồng thi công xây dựng gói thầu Số 1thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình Sân vận động tại Trung tâm thể thao tỉnhQuảng Ninh đã được cấp có thẩm quyền cho phép tạm dừng thi công (lỗi không donhà thầu thi công) thì những khối lượng để thanh toán như nội dung Văn bản số64/CV nêu trên được xác định trên cơ sở khối lượng đã thực hiện, nghiệm thu phùhợp với danh mục và nội dung hợp đồng (kể cả việc xây dựng nhà tạm để ở và điềuhành thi công) với đơn giá và theo phương pháp xác định chi phí xây dựng tronghợp đồng đã được các bên ký kết;

Đối với các loại vật tư mua vềcông trình nhưng chưa thi công xây lắp (thép, dây thép, que hàn), chi phí vậnchuyển máy thi công, chi phí máy chờ thi công thì các bên tiến hành kiểm tra,xác định khối lượng phù hợp với danh mục và đơn giá theo hợp đồng hoặc theoThông báo, công bố giá hoặc theo hoá đơn, chứng từ hợp lệ theo quy định của BộTài chính (chi phí vật tư chưa thi công xây lắp không tính chi phí chung và thunhập chịu thuế tính trước)

Căn cứ ý kiến trên, Công ty cổphần Xây dựng Số 2 thống nhất với chủ đầu tư để tổ chức thực hiện theo quyđịnh./.

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu VP,Vụ KTXD (M6).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh