BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 41/BXD-KTXD
V/v: Chi phí thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình.

Hà Nội, ngày 07 tháng 3 năm 2012

Kính gửi: Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Lăk

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 37/CV-KT &HT ngày22/12/2011 của Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Lăk về chi phí thẩm tra thiết kếbản vẽ thi công và dự toán công trình. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Việc thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng côngtrình là hoạt động của tổ chức tư vấn có tư cách pháp nhân, đủ điều kiện năng lựctheo quy định. Chi phí thẩm tra thiết kế, dự toán công trình xác định theo Địnhmức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình được công bố tạiQuyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng công bố Địnhmức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình. Trường hợp PhòngKinh tế và Hạ tầng huyện Lăk đủ điều kiện năng lực theo quy định và được phépthẩm tra thiết kế, dự toán công trình thì chi phí thẩm tra được xác định theoquy định tại Quyết định số 957/QĐ-BXD Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Lăk lập dựtoán chi tiêu hàng năm theo quy định để sử dụng nguồn kinh phí này.

Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Lăk căn cứ ý kiến nêu trên đểthực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KTXD, S(8).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh