TỔ CÔNG TÁC CHUYÊN TRÁCH
CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 41/CCTTHC
V/v hướng dẫn xây dựng bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại đơn vị cấp xã, cấp huyện

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2009

Kính gửi: Chủtịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thựchiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 1223/VPCP-TCCV ngày 26tháng 02 năm 2009, Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủtướng Chính phủ đề nghị các đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phốtrực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của Ủyban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Tổcông tác) khẩn trương triển khai việc xây dựng bộ thủ tục hành chính chung ápdụng tại đơn vị cấp huyện và cấp xã trên địa bàn theo các bước sau:

1. Trêncơ sở kết quả đối chiếu của các đơn vị cấp huyện và xã đối với bộ thủ tục hànhchính chung đã được tổng hợp từ các đơn vị cấp huyện, xã được chọn làm điểmtheo đúng yêu cầu tại Công văn số 131/CCTTHC ngày 27 tháng 11 năm 2008. Tổ côngtác bổ sung những thủ tục hành chính (bao gồm cả Biểu mẫu 1) còn thiếu vào bộthủ tục hành chính chung và nêu rõ thủ tục hành chính nào chỉ được áp dụng tạihuyện, tại quận, tại thị xã (đối với bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tạiđơn vị cấp huyện); thủ tục hành chính nào chỉ được áp dụng tại xã, tại phường,tại thị trấn (đối với bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại đơn vị cấp xã).

2. Căncứ vào các văn bản pháp luật của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, Tổ công táctiến hành rà soát, đối chiếu để loại bỏ những thủ tục hành chính không được quyđịnh đúng thẩm quyền, những thủ tục hành chính đã hết hiệu lực thi hành; chỉnhsửa các Biểu mẫu 1 mà nội dung trái hoặc không được các cơ quan nhà nước cóthẩm quyền quy định.

3.Sau khi đã tập hợp đầy đủ bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại đơn vị cấphuyện và cấp xã trên địa bàn của tỉnh (bao gồm danh mục thủ tục hành chính vàBiểu mẫu 1), Tổ công tác gửi lấy ý kiến của các Sở, ngành có liên quan về danhmục thủ tục hành chính và nội dung Biểu mẫu 1 của các thủ tục hành chính trongbộ thủ tục hành chính chung.

4.Trên cơ sở ý kiến góp ý của các sở, ngành, Tổ công tác tiến hành kiểm tra, ràsoát, đối chiếu để tiếp tục loại bỏ những thủ tục hành chính không được quyđịnh đúng thẩm quyền, những thủ tục hành chính đã hết hiệu lực thi hành; chỉnhsửa các Biểu mẫu 1 mà nội dung trái hoặc không được các cơ quan nhà nước cóthẩm quyền quy định.

5.Sau khi hoàn chỉnh, Tổ công tác làm thủ tục trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hànhvà công bố công khai bộ thủ tục hành chính chung (bao gồm danh mục thủ tục hànhchính và Biểu mẫu 1) áp dụng tại đơn vị cấp huyện và cấp xã trên địa bàn củatỉnh.

6.Tổ công tác có trách nhiệm nhập toàn bộ Biểu mẫu 1 của bộ thủ tục hành chínhchung đã được Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành vào phần mềm máy xén thủ tục hànhchính và gửi toàn bộ Biểu mẫu 1 cùng các tài liệu đính kèm về Tổ công tácchuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30tháng 6 năm 2009.

Đềnghị các đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trungương quan tâm chỉ đạo việc xây dựng bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại đơnvị cấp huyện và cấp xã trên địa bàn theo đúng hướng dẫn của Tổ công tác chuyêntrách.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, các PTTgCP (để báo cáo);
- VPCP: BTCN, TTĐT;
- TCTCT: Tổ phó và các thành viên;
- Lưu: VT, CCTTHC (5).

TỔ TRƯỞNG
BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
Nguyễn Xuân Phúc